BELKOVÁ, E. Založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou diplomovou práci s praktickým dosahem. Práce může být základem pro budoucí založení vlastního nového podniku. K diplomové práci nemám žádné další doplňující dotazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A V diplomové práci byly exaktně stanoveny cíle. Hlavním cílem bylo vypracování podnikatelského plánu na založení nového podniku pro výrobu brašen. Dílčí cíle tento hlavní cíl dále rozpracovávají.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A V diplomové práci byly použity správné metody. V analytické části se jednalo o použití metod strategické analýzy. V návrhové části pak metoda syntézy při zpracování podnikatelského plánu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomantka prokázala zpracováním diplomové práce schopnost správně interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky diplomové práce mohou být využity v praxi. Některé pasáže diplomové práce však budou muset být hlouběji propracovány.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Po formální a grafické stránce je diplomová práce zpracována na patřičné úrovni a nevykazuje závažnější chyby.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Diplomová práce obsahuje dostatek literárních zdrojů. Diplomantka s těmito zdroji v textu práce pracovala a spávně je citovala. V seznamu mohlo však být uvedeno více zdrojů anglických.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Balšínková, Dagmar

Diplomová práce je zpracována kvalitně, může sloužit jako základ projektu pro založení nového podniku. Cíle stanovené v diplomové práci byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91825