JURČÁKOVÁ, R. Mezinárodní zdanění dividend [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Studentka se v rámci své diplomové práce zabývala problematikou mezinárodního zdaňování dividend. Výstupem diplomové práce je praktický návod (metodika) pro mezinárodní zdaňování příjmů z dividend. Studentka prokázala schopnost samostatně a na velmi vysoké úrovni řešit zadaný problém. Práce je uspořádána do logicky navazujících celků. Za velmi cennou považuji analytickou část diplomové práce, zejména pak analýzu relevantní judikatury Soudního dvora Evropské unie a syntézu získaných poznatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vašíčková, Vladislava

"Téma diplomové práce ""Mezinárodní zdanění dividend"" je v dnešní době velmi aktuální. Většina velkých českých společností je vlastněna zahraničními holdingy a dříve či později řeší otázku zdanění či nezdanění vyplacených dividend. V první části práce jsou objasněny základní pojmy z oblasti mezinárodního zdanění dividend. Teoretické poznatky jsou pak aplikovány na modelových příkladech v poslední kapitole práce. Právě modelové příklady mohou pomoci při správném určení zdanění dividend ekonomickým pracovníkům, kteří se dříve s touto praxí nesetkali."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 95024