BÍLÝ, D. Podnikatelský plán na založení hokejové akademie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Tematicky jde o průměrně obtížné téma, práce není svým zpracováním nijak inovativní a netradiční. Ke zpracování není třeba speciálních znalostí a dovedností. Jedinou odchylkou je to, že je zaměřena na oblast založení sportovního klubu, což je subjekt netradiční. Práce byla dokončena v časovém stresu, pro případné úpravy a doplnění již čas nezbýval. Zásadním pochybením je dle mého soudu nedostatečně ekonomicky evaluovaná část týkající se získávání financí z městských rozpočtů. Tato chybějící část se ale bohužel promítá do pouze částečně využitelných praktických výsledků. Je ale nutno ocenit, jak podrobně autor postupoval při analýze podmínek založení sportovního klubu, protože k tomuto tématu není k dispozici dostatek obecně známých informací. I přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě, dílčí otázky na k obhajobě nemám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Drexler, Denis

Z předložené práce je patrná značná autorova zainteresovanost a znalost tohoto tématu. Tato znalost je vidět především u rozboru finanční stránky podnikatelského záměru. U některých provedených analýz by však autor mohl jít více do hloubky. Před realizací podnikatelského záměru by bylo vhodné např. ověřit u cílové skupiny jeho potenciál.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82895