HOLÝ, J. Vliv procesních kapalin na tření a opotřebení nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumbálek, Bohumil

Zadané téma práce bylo zaměřeno do oblasti teorie tření mezi třískou a čelem nástroje. Diplomant zvládl i tuto obtížnou část velmi dobře především s využitím poznatků o vlivu procesních kapalin na tření a opotřabení při řezání

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novák, Zdeněk

Řešení diplomové práce zahrnuje všechny části zadaného úkolu.Pojednání o využití procesních kapalin bez uvedení konkrétnějších údajů, např. vlivu na trvanlivost,jakost povrchu,ap., má obecný charakter. Práci doporučuji k obhajobě. Hodnocení diplomové práce : dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 11478