RICHTR, R. Založení elektronického obchodu s pneumatikami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou diplomovvou práci s potenciálem být studií proveditelnosti pro ev. založení nového podniku. Ke škodě celé práce je určitý nesoulad s teoretickou částí práce a s jednotlivými částmi práce. Pro praktické využití by bylo potřeba některé části práce dopracovat. K diplomové práci nemám žádné další doplňující dotrazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A V diplomové práci jsou exaktně stanoveny cíle a to navržení podnikatelského plánu na založení elektronického obchodu s pneumatikami. Dle mébo názoru byly cíle v diplomové práci splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci nebyly exaktně vymezeny použité metody. V práci byly použity metody strategické analýzy. Stategická analýza byla provedena správně, avšak verbálně. V jednotlivých nástrojích strateghické analýzy je možné jednotlivé části měřit stanovením vah.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Diplomant prokázal schopnost správně interpretovat dosažení výsledky.
Praktická využitelnost výsledků B V práci bude potřeba některé pasáže prohloubit, či dopracovat. V návrzích chybí, avšak v teoretické části je charakterizován, model elektronickéghon obchodu a potřebné kroky k založení podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Po formální a grafické stránce diplomová práce nevykazuje závažné chyby.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V seznamu literárních zdrojů je uvedeno dost kvalitních zdrojů. Nicméně více vědeckých zdrojů, třeba i anglických z vědeckých databází, v práci chybí. Diplomant prokázal dostečnou schopnost s použitými zdroji v práci pracovat.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svoboda, Luděk

V práci, zejména pak v obsaženém podnikatelském plánu pozitivně hodnotím zjevnou autorovu snahu o komplexní zachycení problematiky. Jak sám autor uvádí, zakládání nového podniku a podnikání obecně je spojeno s řadou rizik - ta jsou v práci důkladně identifikována, opatření k jejich eliminaci definována. S ohledem na náročnost řízení rizik bych v praxi doporučil soustředit se dle Paretova pravidla na eliminaci 20% nejvýznamnějších rizik, popř. zamyslet se nad tím, která opatření je možné implementovat přímo do firemní kultury. Práci hodnotím jako zdařilou a vhodnou k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91813