KAKÁČ, M. Technologie frézování na CNC obráběcím centru metodou VoluMill [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Jeden z nejlepších studentů za několik uplynulých let, práce řešena v přední strojírenské firmě pod zkušeným vedoucím a dlouholetým spolupracovníkem FSI VUT v Brně. S potěšením jsem hodnotil dílčí etapy řešení studenta, které vedly k úspěšnému dokončení. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polzer, Aleš

Student v diplomové práci citoval 81 literárních zdrojů českých i zahraničních autorů a věnoval pozornost všem cílům předepsaným v zadání. Téma řeší formou rešerše, návrhem postupu výroby zvoleného dílce, zpracováním řídicího NC programu i technicko-ekonomickým zhodnocením pro konkrétní počet kusů. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě se známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 89218