HORA, O. Vnitřní akustika traktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Diplomant pracoval na své práci pravidelně v souladu s dohodnutými kroky. Výsledná práce se zabývá analýzou akustiky vnitřního prostoru traktoru pomocí metody konečných prvků a rozborem budicích účinků od jednotlivých zdrojů vibrací. Součástí je rovněž vyhodnocení odezvy ve vnitřním akustickém prostoru kabiny se zaměřením na hlavu řidiče. V závěru jsou navrženy vhodné konstrukční úpravy za účelem snížení úrovně hluku v kabině. Celkově práce svým obsahem splňuje požadavky definované v zadání. Po celkovém zhodnocení lze konstatovat, že student splnil požadavky kladené na diplomovou práci a prezentované výsledky vyjadřují studentovu schopnost se úspěšně zapojit do průmyslové praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zubík, Martin

Pan Bc. Otakar Hora ve své diplomové práci řeší vnitřní akustiku kabiny traktoru. V teoretické části se nachází úvod do akustiky se zaměřením na poměry v traktoru spolu s přístupy, jak lze danou problematiku řešit. Praktická část obsahuje výpočtový model spolu frekvenčními rozbory všech důležitých komponent traktoru a teoretické návrhy na zlepšení. Práci lze celkově hodnotit jako zdařilou studii akustických vlastností kabiny traktoru, která by mohla předcházet konkrétnímu zadání z průmyslové praxe. K textu mám spíše formální výtky týkající se užití větné skladby s činným rodem místo u technických publikací běžně užívaného trpného. Také se občas objevují netradiční formulace. Např. že vlivem buzení mohou vznikat rezonanční frekvence, kde by se spíše hodilo: vznikají rezonance ve vlastních frekvencích. Nicméně přes tyto drobné nepřesnosti pan Hora prokázal, že dané problematice rozumí a jeho práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92148