ZOUHAR, P. Predikce tvaru čela šířící se únavové trhliny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hutař, Pavel

Předložená práce, se zabývá predikcí tvaru čela šířící se únavové trhliny. Cílem této práce je vytvoření iteračního procesu, který bude schopen tvar reálné trhliny předpovědět. Je představen postup odhadu reálného tvaru čela únavové trhliny, který je založen na předpokladu konstantní hodnoty faktoru intenzity napětí a exponentu singularity napětí podél čela trhliny. Student samostatně zpracoval numerické simulace včetně iteračního algoritmu, které modelovaly zakřivení únavové trhliny a porovnal jednotlivé přístupy a iterační metody. Téma této práce je velice aktuální a může pomoci zpřesnit numerické simulace šíření únavové trhliny v blízkosti volného povrchu. Mám drobné výtky k práci s literaturou a ke kvalitě samotného textu diplomové práce. Myslím, že výsledky by si zasloužily bohatší diskusi. To ale nesnižuje kvalitu dosažených výsledků. Lze konstatovat, že cíle práce byly splněny a práce navazuje na aktuální problematiku řešenou ve světové literatuře. Proto přiloženou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klusák, Jan

Předložená diplomová práce se zabývá šířením únavové trhliny v 3D tělese a zaměřuje se na tvar čela trhliny zejména v blízkosti volného povrchu. V úvodu práce autor popisuje historické základy lomové mechaniky a směřuje k řešené problematice. Tato část je sepsána velmi pečlivě. Následující část s výsledky je přiměřeného rozsahu, je sepsána čtivě a autor většinou dobře vysvětluje použité metody. Je vidět, že autor provedl velké množství časově náročných výpočtů. Makra výpočtů jsou k diplomové práci přiložena a svědčí o autorově pokročilé znalosti a zkušenosti se softwarem ANSYS. V práci bych však očekával větší rozsah diskuze výsledků a rozsáhlejší popis závěrů práce. Připomínky: - V obrázku 7 je uveden vzorek Double Edge Notched tension (DENT), ale je zakreslen vzorek s centrální trhlinou (CCT) - Na obrázku 23 je kóta t/pt. To by znamenalo, že uvedená kóta vyjadřuje průměrnou velikost 1 prvku po tloušťce disku, nicméně kóta vyjadřuje celou tloušťku disku t. - Neobvyklé použití číslování rovnic, kdy při opakovaném odkazu na rovnici je uvedena rovnice ještě jednou s původním číslem. Např. str. 44 a 49. - V rovnici (36) chybí závorky. Díky prioritě násobení, má pak rovnice jiný význam. - Nejvážnější připomínkou však je, že autor v celé kapitole 4 (Vlastní řešení diplomové práce) neustále střídavě používá pojmy tloušťka tělesa a tloušťka disku, přičemž na začátku definoval tloušťku disku (modelu) jako polovinu tloušťky zkušebního tělesa. Čtenář tak po celou dobu čtení neví, co bylo vlastně počítáno. O tom, že autor pravděpodobně modeloval správně mě přesvědčil pouze pohled do výpočetního makra, kde je definován parametr h = tloustka/2.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 93046