GÁBROVÁ, L. Analýza technických požadavků na stavby se zaměřením na stavební fyziku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Čupr, Karel

Ing.L.Gábrová v plné míře splnila jak rozsah, tak vytčené cíle diplomové práce. Práce je zaměřená především jako praktická pomůcka pro rychlou orientaci v problematice použití stavebních materiálů vedoucích ke splnění závazných požadavků vyhlášek a ČSN v oblasti stavební fyziky. Projektantům a odborné veřejnosti dává dokonalý podklad při rozhodování o použití jednotlivých stavebních materiálů, které vedou k optimalizaci řešení stavby po stránce tepelné techniky, akustiky , denního osvětlení a insolace objektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Ing.Gábrová v plné míře splnila jak rozsah, tak vytčené cíle diplomové práce
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Ve své diplomové práci plně využila studiem získané poznatky z oblasti stavební fyziky. Při zpracování teoretické části diplomantka prokázala dobrou orientaci v příslušné legislativě a odborných normách.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Po provedené analýze dané problematiky diplomantka na modelovém objektu provedla alternativní řešení všech opatření souvisejících z problematikou stavební fyziky a vedoucích ke splnění veškerých požadavků obsažených v příslušných ČSN a Vyhláškách. Alternativní řešení je uspořádané do přehledných tabulek a závěrů
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce je zpracována přehledně a na dobré odborné úrovni
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je zaměřená především jako praktická pomůcka pro rychlou orientaci v problematice stavební fyziky. Projektantům dává dokonalý podklad při rozhodování o použití jednotlivých materiálů, které vedou k optimalizaci řešení díla po stránce tepelné techniky, akustiky , denního osvětlení a insolace objektu.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Diplomantka prokázala dobrou orientaci v odborné literatuře. Převzaté pasáže z literatury uvedené ve vlastní práci jsou uvedeny v souladu příslušnou legislativou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Vlastní diplomová práce po formální stránce je na dobré úrovni. Texty, grafy a tabulky jsou uspořádány přehledně. Vzhledem k velkému množství vstupních a vyhodnocených dat se v některých pasážích stává nepřehledná.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Superatová, Alena

Celkovou práci hodnotím jako práci nedprůměrnou, nejen pro svůj rozsah, ale zejména po stránce postupů a odborného řešení problémů. Pojem stavební fyzika je co do obsahu pojem velice široký, přesto je práce velice přehledná a je v ní snadná orientace. Práce je průběžně prokládána tabulkami a grafy, které jsou zpracovány na základě zjištěných výsledků. Práce je přínosná z hlediska teoretického i praktického využití. Začínající "stavaři " zde mohou najít ucelený přehled o problémech tepelné ochrany budov, akustiky, denního osvětlení a proslunění. Projektanti ji mohou využít při rozhodování, jaké materiály mají použít pro optimální navrhování staveb z hlediska stavební fyziky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Bez komentáře.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Bez komentáře.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Bez komentáře.
Obtížnost a správnost řešení A Bez komentáře.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Bez komentáře.
Odborná jazyková úroveň A Bez komentáře.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Po stránce písemné a grafické lze vytknout, že zvolené okraje jsou nevhodné pro oboustranný tisk. Dále jsou zde drobné nedostatky v odsazení tabulek či rozdělení textu.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41648