KOPECKÝ, L. Kyvadlo čelisťového drtiče 700 x 300 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Diplomová práce se zabývá studiem napjatosti kyvadla čelisťového drtiče se snahou optimalizace tohoto strojního dílu. Technická zpráva obsahuje jednoduché výpočty a řadu obtížněji dostupných informací od výrobců. Podstatnou částí práce je pevnostní analýza kyvadla a kvalitně provedená konstrukční dokumentace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malach, František

Řešení tohoto stroje je přímo navázáno na zkušenosti výrobců, jedná se o postupy a konstrukce dlouhodobě zavedené s drobnými úpravami, které mají řadou experimentů a výpočtů vést k optimalizaci stroje. Technická zpráva obsahuje řadu základních orientačních výpočtů. Výsledky pevnostní analýzy jsou méně výrazné, je třeba komentáře v obhajobě. Konstrukční dokumentace je zpracována velmi kvalitně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92438