ZEMANOVÁ, L. Identifikace únavového poškození Al slitiny zpracované technologií SLM s využitím metody akustické emise [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazal, Pavel

Práce je zaměřena do velmi perspektivní oblasti zvyšování užitných vlastností kovových materiálů vyrobených postupem SLM. Otázka vhodného výběru technologických parametrů pro jednotlivé typy materiálů je v centru zájmu řady špičkových pracovišť. Tato problematika je velmi komplikovaná, zejména s ohledem na zvolenou oblast hodnocení únavových vlastností při ohybovém zatěžování. Komplikované hledání vhodných technologických parametrů se odrazilo na menším počtu dostupných experimentálních těles, než bylo původně plánováno. Tento problém však diplomantka nemohla ovlivnit. Přínosné je také využití metody akustické emise pro diagnostiku vzniku a rozvoje únavového poškození v testovaných zkušebních vzorcích. V této oblasti diplomantka prokázala schopnost zcela samostatného a dosud nepublikovaného přístupu ke zpracování a vyhodnocení vybraných parametrů signálu. Diplomová práce je zpracována samostatně a na vysoké formální úrovni. Výsledky již byly veřejně prezentovány na mezinárodní konferenci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mazůrek, Ivan

Extrémně široký je záběr rešerše. Možná měla být lépe směřována na vlastní cíl práce. Vidím rozpor mezi názvem práce a definovanými cíli. Název práce evokuje snahu o vývoj metodiky identifikace únavového poškození, požadavky cílů jsou však pouze popisné. V diskuzi chybí zobecnění závěrů o vhodnosti metod AE pro cíle DP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92490