ŽEMLOVÁ, M. Studium vlivu směsné ochranné atmosféry při laserovém svařování austenitických korozivzdorných ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Studentka ve své práci studoval zajímavé a aktuální téma - použití speciální směsné atmosféry vhodné pro svařování korozivzdorných ocelí. Důležité bylo porovnání vzniklých svarů se svary se standardní atmosférou z Ar. Využití této směsné atmosféry má vliv jak na vlastní svařování (svařovací parametry, kvalita výsledného svaru), tak i na ekonomii svařování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

V diplomové práci je řešena problematika vlivu ochranné atmosféry při svařování laserem. V úvodní části je dostatečně popsána problematika laserového záření i jednotlivých technologií využití laseru včetně svařování. Navazuje rozbor typů vysokolegovaných ocelí a plynů na ochranné atmosféry. Experimentální část je věnována vlastnímu procesu svařování a vyhodnocení vlivu ochranné atmosféry na tvar a velikost svarových spojů. Připomínky: úvod - První laser nebyl CO2, ale rubínový a v spuštění bylo v roce 1960. str. 21 - obr. 21 Nesprávný popis - "šířka plechu" správně tloušťka tab.4 - Hodnoty Q nelze obecně srovnávat. U TIG je Q vyšší než MAG a laser je řádově nižší Q. str. 25 - Celá kapitola 2.5 Svarové vady je plná nevhodné terminologie - "špatný vzhled, propady, bobtnání" atd. V normě ISO 6520-1 jsou vady přesně popsány. Příloha 6 - nevhodná terminologie - "ruplo ve svaru". Postrádám materiálový list/atest svařovaných materiálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 91955