VĚŘÍŠ, M. Přeplňovaný zážehový motor o objemu 1,2L [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradávka, Marek

Úkolem diplomové práce pana Michala Věříše bylo navržení přeplňovaného zážehového motoru o objemu 1.2l pro sportovní využití. V první části práce autor řeší výběr vhodného výchozího motoru vzhledem k požadovanému cíli a ekonomickým nákladům. Diplomant tedy musel posbírat celou řadu nesourodých informací, vše roztřídit a pečlivě prostudovat. Po výběru vhodného motoru začal pracovat na návrhu vhodného turbodmychadla včetně nezbytné regulace, což představovalo vytvoření a simulaci řady modelových situací. Postupně dospěl k finálnímu řešení, které představuje přeplňování dvěma do serie zapojenými turbodmychadly různých velikostí. Na závěr práce vytvořil 3D model klikové skříně a ojnice včetně pevnostního výpočtu, modální analýzy klikového mechanismu a analýzy stability olejového filmu hydrodynamických ložisek. Diplomant postupoval při zpracování náročného zadání systematicky a samostatně. Při řešení své diplomové práce byl student iniciativní a samostatně prováděl všechna potřebná měření a simulace. Cíle diplomové práce byly splněny v celém rozsahu zadaném rozsahu a v některých směrech bylo zadání i překročeno, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Úkolem diplomové práce pana Michala Věříše bylo navržení přeplňovaného motoru o objemu 1,2L. Diplomant v úvodní části provedl podrobný a přitom přehledný přehled problematiky přeplňování spalovacích motorů. Následující kapitoly se věnují volbě vhodné koncepce konstrukčního uspořádání motoru o objemu 1,2L. V této kapitole student logicky a správně popisuje volbu vhodného uspořádání. Kapitola 4 se věnuje návrhovému výpočtu turbodmychadla. Stejně jako předchozí kapitoly i tato je velmi podrobně a přehledně zpracovaná. V kapitole 6 je popsáno sestavení matematického termodynamického modelu spalovacího motoru. Student tento svůj model postupně rozšířil o model regulace výfukového turbodmychadla a dvou sériově zapojených turbodmychadel. Ze závěrů ze získaných výsledků je jasně patrné, že diplomant správně pochopil principy přeplňování spalovacích motorů. V poslední kapitole je naznačen pevnostní výpočet kritických částí klikového ústrojí navrženého motoru. Po věcné i formální stránce nelze práci nic vytknout a student prokázal, že dokáže plně aplikovat znalosti získané během studia. Celkově hodnotím práci výborně a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92242