HOMOLA, T. Diskové ztráty u odstředivých čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Student Tomáš Homola se ve své práci věnoval rozboru proudění v prostoru mezi rotujícím a stojícím diskem s aplikací na nosný rotorový a statorový disk odstředivého spirálního čerpadla. Nejprve provedl rešerši problematiky a výpočtové modelování nestabilit při nižších hodnotách Reynoldsova čísla. Následně simuloval proudění na zjednodušeném modelu výseku mezery mezi rotorem a statorem čerpadla s uvažováním prostoru spirály. Výpočty provedl pro tři tvarové modifikace: bez zadních lopatek, se zadními lopatkami a se zadními lopatkami překrytými mezikruhovým kotoučem (patent odboru fluid. inž). Výsledky na zjednodušeném modelu kvalitativně odpovídají experimentálním měřením, která student ve své práci vyhodnotil. Po stránce formální trpí práce poněkud horším slohem, grafická stránka je vyhovující. Předloženou práci hodnotím stupněm „A“ a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klas, Roman

Diplomant se ve své práci zabýval studiem a rozborem proudění kapaliny mezi rotujícími a statickými disky především s ohledem na eliminaci a stanovení velikost axiálních sil působících na rotor hydrodynamického čerpadla. První část práce je věnována rešerši a studiu proudění mezi disky včetně definic srovnávacích kritérií. Nechybí ani pasáž věnující se studiu axiálních sil zejména s ohledem na počet a rozměry zadních lopatek. Je snad jen škoda, že použité značení v silových rovnicích ne vždy přesně odpovídá značení v obrázcích. V některých rovnicích se také vyskytují chyby. Navazující pasáž týkající se CFD simulací je rozdělena na dvě části a odděluje simulaci proudění mezi paralelními disky a modelování proudění v mezeře mezi oběžným kolem a statorem čerpadla. Vyhodnocená data z první části v podobě rychlostních profilů jsou srovnána s experimentem a vykazují poměrně dobrou shodu. Nestability proudění na stěně rotoru či statoru jsou zhodnoceny především na základě Q – kritéria, které však v přehledu použitých vztahů chybí. Možná by bylo přínosné jej do textu práce zařadit. Simulace zjednodušeného modelu čerpadla s hladkým nosným diskem, zadními lopatkami a zadními lopatkami a plochým diskem odhaluje své nedostatky zejména ve srovnání se závěrečnou experimentální částí práce. Kvalitativně však přináší odpovídající výsledky zejména v porovnání hladkého nosného disku a disku opatřeného zadními lopatkami. Zde se ovšem ukazuje, že k podrobnějšímu studiu by bylo lépe vytvořit úplný model hydrodynamického čerpadla. Závěrečný experiment je jako součást diplomové práce velmi cenný, což se týká zejména měření tlaku v mezeře a vyhodnocení axiální síly. S ohledem na proložení dat získaných z tlakových snímačů však není příliš vhodné prezentovat křivku tlaku za nosným diskem s hodnotami jeho absolutní velikosti končící hluboko v záporných hodnotách. - Pokud ovšem pro tuto skutečnost neexistuje jiný důvod, který však v práci samotné nebyl zmíněn. V té souvislosti lze rovněž doplnit, že komentář by si zasloužily i kvalitativní výsledky získané z CFD simulací, v nichž bez jasného definování tlaku ve spirále potažmo v čerpadle leží velikosti tlaků v oblasti záporných hodnot. Po formální stránce je diplomová práce na vyhovující úrovni a obsahuje jen velmi malé množství gramatických chyb. Text by však mohl být v některých pasážích srozumitelnější a podrobnější. Také kvalita některých obrázků je horší a znesnadňuje pochopení problému. Chyby lze nalézt i v odvolávkách na obrázky, u kterých ve dvou případech nesouhlasí číslování. Přes uvedené výtky byl však rozsah odvedených prací poměrně velký. Autor k úplnému pochopení problému pracoval do značné míry i se zahraniční literaturou a obsáhl všechny fáze studia problému od teorie, numerické simulace až k experimentu. Limity výsledků CFD simulací nemohou být chápány jako chyba a odpovídají technickým a časovým možnostem. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92852