ZEIZINGER, L. Předávací most kolesového rypadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomant ve své práci předkládá posouzení vlivu dodatečně přidaného jeřábu na nosnou konstrukci teleskopického spojovacího mostu kolesového rypadla. V úvodní části práce je popsáno kolesové rypadlo KK1300. Dálej sou popsána uvažovaná zatížení a je proveden popis výpočtového modelu. Závěrečné části práce se věnují vlastní výpočtové simulaci konstrukce. Na výpočtovou část navazuje vzorové posouzení prutové skupiny. Detailní posouzení všech prutových skupin je zpracováno v příloze. Diplomová práce je zpracována přehledně a pečlivě, přesto se diplomant dopustil některých dílčích nepřesností. Konkrétně mám k práci následující připomínky. - občas nepřesná terminologie (str.15,18 ..) - chybí detailnější grafické znázornění přidaného jeřábu a jeho uložení na konstrukci Diplomová práce je původní a plně splňuje požadavky zadání. Celkově se jedná o práci velmi náročnou a rozsáhlou. Diplomant ve své práci prokázal velmi dobrou znalost studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné konstruktérské práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Jiří

Práce je s ohledem na posouzení reálné konstrukce náročná z hlediska velkého počtu prutů příhradové konstrukce, množství zatěžovacích stavů a vzájemných poloh spojovacího mostu a teleskopického výložníku. To vyžadovalo samostatný přístup pro tvorbu zadání zatěžovacích účinků a jejich kombinací, stejně tak při vyhodnocování namáhání konstrukce. Výsledky práce ukazují na skupiny nosníků, které přídavnému zatížení od dodatečně požadovanému jeřábu nevyhovují a dobře korespondují i s podrobným statickým výpočtem, který byl posléze ve společnosti Noen proveden. Z hlediska formálního je v práci několik nesprávných formulací technického názvosloví typu "nákolek/okolek, překládací výložník/spojovací most, otočná plošina/otočná deska" to je ale omluvitelné pro tak specifický obor jako jsou kolesová rýpadla. V části popisné by bylo vhodnější na úkor popisu rýpadla podrobněji popsat funkci přídavného jeřábu, jeho uložení do konstrukce a okrajové podmínky pro FEM a požívat větší množství detailních obrázků. V práci nejsou uvedeny konkrétní hodnoty zatížení od jednotlivých zatěžovacích stavů a tvorba kombinací - tyto dotazy jsou uvedeny v doplňujících otázkách. Celkové hodnocení - výborně, za zvládnutí tak rozsáhlé úlohy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91750