ŠKRÁŠEK, R. Analýza vlivu rotace kola na aerodynamické vlastnosti vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vančura, Jan

Diplomová práce se zabývá výpočetní analýzou vlivu deformace pláště kola od normálního zatížení na aerodynamické vlastnosti vozidla. Do nedávna se v běžné praxi tento tvarový detail zanedbával, což mohl být jeden ze zdrojů rozdílu mezi experimentem a CFD výpočtem. Hlavní náplň této práce spočívá ve vytvoření CFD modelu vozidla ve třech karosářských variantách v kombinaci se nezatíženými a zatíženými koly, jejichž tvar byl získán metodou reverzního inženýrství v rámci spolupráce s vývojovým oddělením EBS Škoda Auto. Aby bylo možné dosáhnout cílů vytyčených v zadání, musel si autor osvojit celou řadu znalostí a dovedností z nichž některé byly obsahem předchozího studia. Je třeba vyzdvihnout velmi náročný převod skenovaného pláště kola do CFD modelu, stejně tak úpravu CAD dat vlastního vozidla. Student ke své práci přistupoval svědomitě a pečlivě, taktéž se pravidelně dostavoval ke konzultacím. Nad rámec zadání provedl sadu výpočtů s rotujícími koly, čímž si výrazně navýšil obtížnost celé práce. Přestože ne všechny varianty nad rámec zadání úspěšně zkonvergovaly, vyvozené závěry mají zcela jistě nezanedbatelný přínos. Práci považuji za vzorně zpracovanou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čavoj, Ondřej

Rozsah zadání práce je poměrně velký, přesto se autorovi podařilo splnit všechny body zadání. Největším přínosem je dobře zvládnuté sestavení modelu pneumatiky ze skenovaných dat a relativně komplexní sada CFD výpočtů pro různé typy karoserii, deformaci pneumatik i jejich rotaci. Slabší je pouze závěrečná analýza výsledků, které by bylo dobré věnovat ještě více prostoru. Schází podrobnější rozbor vlivů deformace a rotace pneumatiky, např. přesnější identifikace míst, na kterých dochází k podstatným změnám v proudění nebo rozdělení silových účinků na kola a části karoserie. Z aerodynamických koeficientů vyplývá, že k zásadním změnám dochází zejména u vztlaků, což není dostatečně rozebráno. Bylo by také vhodné výsledky srovnat s odbornou literaturou. Formální nedostatky jsou jen ojedinělé a nepříliš významné, za zmínku stojí jen méně povedený seznam použité literatury, který není seřazen, nemá jednotný formát a obsahuje několik chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92180