PEŠEK, O. Návrh nového rozmístění technologických pracovišť v provozu výroby měděných dílců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Strejček, Jan

Student zpracovával DP ve firmě ABB, kde řeší návrh nového rozmístění pracoviště výroby měděných dílců. Úvodní část popisuje zásady technologického projektování, následně je proveden rozbor výrobkové základny, analýza stávajícího stavu a výběr představitele. Student navrhl několik varinat rozmístění pracovišť s ohledem na zkrácení manipulačních časů. Na závěr je provedeno ekonomické zhodnocení, včetně vyčíslení úspor, které jsou v konečné fázi nízké. Student splnil cíl zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Neužil, Karel

Předložená práce řeší projekčně novou organizaci výroby měděných dílců pro elektrotechniku.Analýza současného stavu,výběr reprezentantů i variantní návrhy nového uspořádání výroby jsou provedeny podrobně a jen s menšími chybami -např. rozdílné hodnoty na vstupu a výstupu šach. tab. na str 30 a j. Zásadně ale v projektu chybí : výkresová dokumentace alespoň některého z představitelů,výpočet provozních a pomocných ploch,projekční výkresy s měřítkem, správnými siluetami strojů, přívody el. proudu s příkony,vyznačení cest atd. V ekonomické části projektu je pro výpočet návratnosti použita úspora nákladů na provozu dílenského vozíku, což je neprůkazné.Vhodnější by bylo- vzhledem k nízkému využití některých ručních i strojních pracovišť-hledat možnost víceobsluhy na těchto pracovištích a u nich pak vyčíslit úsporu mzdových nákladů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92226