DOČEKAL, M. Studium chování detonovaného nanodiamantu dispergovaného v mazivech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Petr

Cíl diplomové práce, kterým je studium chování detonovaného nanodiamantu (DND) dispergovaného v mazivech byl splněn. Diplomová práce (DP) je jasně formulována a návaznosti kapitol jsou zvoleny dle požadavků zadání. Autor provedl shrnutí současného stavu poznání v dané oblasti. Provedl experimenty vlivu jednotlivých koncentrací nanočástic DND na tření a opotřebení a provedl optické pozorování chování DND ve vysoce zatíženém kontaktu. Neopomněl porovnat také chování DND při různých hodnotách prokluzu, zatížení, rychlostech a při podmínkách nedostatečného zásobování kontaktu mazivem. Pro lepší transfer nanočástic DND do vysoce zatíženého kontaktu zvolil cílenou modifikaci povrchu třecího vzorku. Výsledky práce poukazují na důležitost chemického zpracování DND před vlastním měřením. Student pracoval na řešení zadaného tématu samostatně a průměrně iniciativně, práci proto hodnotím po formální i věcné stránce jako průměrnou. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit s výše uvedeným celkovým hodnocením "C".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čermák, Jan

Práce řeší zajímavý a z hlediska praxe relevantní problém. Realizace experimentů se diplomant zhostil velmi dobře. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a formální úroveň práce je však slabší průměr. Na str. 69 dole se vyskytují pravopisné chyby - shoda podmětu s přísudkem. Žádám diplomanta, aby při obhajobě vysvětlil blíže význam věty na str. 60: "Při měření bude využito základových olejů R834/80, jehož viskozita víceméně odpovídá běžně používaným olejům, a SpectraSyn 4 (PAO 4), jehož výhodou je, že je průhledný a je tedy vhodnější po optické pozorování." Dále by mě zajímalo, proč je v práci uvedena závislost viskozity na teplotě pouze pro olej R834/80 a pro druhý nikoliv. Zajímavý výsledek práce je dle mého názoru zobrazen mimo jiné na obr. 4.7 na str. 76. Proč má zelená závislost (ND 0,5%) zcela jiný charakter než fialová (ND 0,02%) a červená (ND 1%)? Odpověď na tuto otázku jsem v práci překvapivě nenašel - možná jsem špatně hledal. Jedná se o velmi zajímavý výsledek a zasloužil by si obsáhlejší komentář.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 92232