BUŽEK, M. Návrh technologie obrábění strojních součástí pro kusovou výrobu v soukromé firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Josef

Diplomant řešil práci iniciativně, vykazuje výbornou práci s literaturou, grafická a stylistická úroveň práce je rovněž výborná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kouřil, Karel

Předložená diplomová práce se zabývá velmi zajímavým tématem, které zkoumá na praktickém případu strojírenské výroby. V teoretické části autor předkládá přehledně informace popisující současný stav. V praktické části jsou rozpracovány tři variantní řešení. Pomocí propočtů jsou porovnány a v závěru je provedeno zhodnocení a výběr nejvhodnější varianty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 93087