ŠUPA, J. Výroba olejové vany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Předložená diplomová práce splnila zadané cíle. Student pracoval samostatně a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žák, Ladislav

DP pana Jana Šupy řeší výrobu olejové vany technologií hlubokého tažení. Po formální stránce splnila práce požadavky zadání. Práce je rozvržena do logicky navazujících kapitol ke kterým mám tyto poznámky. Kap.1 - jsou zde uvedy lit. 4 a 24 k čemu byly v této kapitole použity když se jedné o rozbor zadané součásti. Kap. 2.2.6 str.30 vztah 2.22 - jedná se o sílu na utržení tedy bych nehovořil o tažné síle. Str. 43 - součinitel normálové anizotropie se správně nazývá součinitel plastické anizotropie. Výsledkem práce je návrh tažného nástroje ke kterému mám některé připomínky z hlediska funkčnosti - viz otázky. DP pana Jana Šupy splnila požadavky zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92764