ŠEBELA, J. Návrh kotle na spoluspalování zemního plynu a vysokopecního plynu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Hlavním cílem práce je návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu a plynu zemního. V úvodu práce je uvedena krátká rešerše o vzniku vysokopecního plynu a jeho vlastnostech. Následují vstupní stechiometrické výpočty, výpočet účinnosti a bilanční výpočty. Dále je uveden návrh jednotlivých teplosměnných ploch. Student pracoval samostatně. Práce přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známku B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svoboda, Petr

Cíl diplomové práce navrhnout kotel na spoluspalování zemního plynu a vysokopecního plynu byl splněn. Tento kotel je však neprodejný, protože volené rychlosti spalin kolem 3 m/s je luxus, který si nemůže jen tak někdo koupit. Postup výpočtu je správný, ale dalo se zajít do větších detailů. Celá diplomová práce je řešena hodně jednoduše. Jak jednoduše je nakreslený výkres, tak je i provedena celá diplomová práce. U výkresu chybí spoustu důležitých věcí jako je alespoň náznak převáděcího potrubí, kde vstupuje voda, kde vystupuje pára, jak je kotel zavodněn, podpěry, závěsy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 91896