OSIČKA, T. Katalytická oxidace VOC na komerčně dostupných katalyzátorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Brummer, Vladimír

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na katalytickou oxidaci pro zneškodňování emisí těkavých uhlovodíků (VOC). V teoretické části jsou shrnuty platné emisní limity pro VOC, dále stručný přehled technologií používaných pro odstranění VOC. Vetší část textu je věnována samotné katalytické oxidaci. Teoreticky bylo popsáno měření kinetiky na průtočných reaktorech. V praktické části byly shrnuty výsledky měření kinetiky a „light-off“ křivek pro různé rozpouštědla a metan na zástupcích v průmyslu využívaného sypaného a monolitického katalyzátoru. Práce je přehledně a logicky uspořádaná, nicméně vyjadřování a formulace místy nejsou optimální. Některé části jsou popsány pouze ve stručnosti a nejdou do hloubky, zejména kapitola 7 mohla být rozsáhlejší. Citováno je velké množství převážně kvalitních odborných zdrojů. U příloh a na některých dalších místech citace zdrojů dle mého názoru chybí. Experimentální část je rozsáhlá, množství provedených experimentů výrazně předčilo moje očekávání. Diplomant bych ochoten pracovat nad rámec zadání práce a byly tak proměřeny navíc i „light-off“ křivky pro různé VOC a metan, kterých využitelnost je výrazně vetší, než je tomu u kinetických měření na poloprovozní jednotce. Diplomant byl samostatný a vykazoval výborné teoretické i praktické zručnosti potřebné pro experimentální zkoušky. S vyvozenými závěry lze souhlasit. Vytýčené cíle práce považuji za splněny a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jecha, David

Diplomová práce na téma katalytická oxidace VOC na komerčně dostupných katalyzátorech splnila vytyčené cíle diplomové práce. Nad rámec zadání student doplnil práci o data a vyhodnocení “light-off“ křivek z měření s několika typy rozpouštědel. V teoretické části jsou přehledně vysvětleny způsoby odstranění VOC (organických těkavých látek), včetně návaznosti na mírů odstranění (emisní limity) z jednotlivých technologií. Detailněji se autor věnuje katalytické oxidaci VOC, protože tento typ technologie byl použit při experimentech. Oceňuji uvedení několika průmyslových aplikací, kde bylo termické odstranění VOC nahrazeno technologií, která používá katalytickou oxidaci. V teoretické části jsou ještě uvedeny výpočty reakční rychlosti včetně základních typů reaktorů. V praktické části je srozumitelně popsána experimentální jednotka a popis jednotlivých experimentů. Autor provedl značné množství měření i nad rámec zadání a toto velice oceňuji. Protože uvedené měření kinetiky nemá velkou vypovídající hodnotu, autor provedl navíc měření „light-off“ křivek. Horší kvalita dat z měření kinetiky reaktoru není způsobena chybou měření studenta, ale typem zařízení, které není dle dokumentace primárně určené k měření těchto dat. Grafické zpracování práce je na velmi dobré úrovni a práce s citacemi je příkladná. Autor využívá aktuální zdroje z vědeckých časopisů. Bohužel se autor nevyhnul několika překlepům. Některá odůvodnění výsledků jsou příliš stručná a nejsou dostatečně porovnány s jinými autory. Přes tyto drobné nedostatky považuji tuto práci za velmi zdařilou a doporučuji jí k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91784