ČOČEK, B. Návrh větrání a vytápění rekonstruované části hospodářské usedlosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Charvát, Pavel

S tématem diplomové práce přišel sám diplomant a tato skutečnost se pozitivně projevila na jeho přístupu ke zpracování práce. Po úvodním upřesnění obsahu a cílů práce postupoval diplomant samostatně, a to jak při návrhu technického řešení, tak při provádění potřebných výpočtů a zpracování výkresové dokumentace. Diplomant v práci zohlednil požadavky investora, které zahrnovaly použití sekundárního zdroje tepla v podobě průhledové krbové vložky a ohřevu teplé vody pomocí fotovoltaických panelů. Na konzultace s vedoucím přicházel diplomant připravený, a pokud potřeboval vyřešit nějaký problém, většinou sám navrhl možná řešení. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Samostatnost studenta při zpracování tématu
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejčík, Jiří

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vytápění, větrání a přípravy teplé vody v rekonstruované budově. Student pro daný objekt provedl výpočet tepelných ztrát, přičemž na přání investora uvažoval situaci s přirozeným i nuceným větráním. Následně provedl návrh otopné soustavy pro případ domu s přirozeným větráním, zvolil vhodná otopná tělesa a navrhl podlahové vytápění v místnostech, kde to investor požadoval. Jako hlavni zdroj tepla bude v domě použit zplynovací kotel na biomasu, který je doplněn teplovodní krbovou vložkou. Oba zdroje tepla jsou zapojeny do společné akumulační nádrže o dostatečném objemu, což umožňuje použít krbovou vložku jako záložní zdroj pro vytápění. Dalším krokem v plánované rekonstrukci objektu je instalace nuceného větracího systému, pro který student stanovil požadované množství větracího vzduchu, provedl výběr vhodné větrací jednotky a navrhl jednotlivé vzduchovody, včetně zaregulování koncových prvků. Posledním bodem, kterým se diplomant ve své práci zabýval, je příprava teplé vody (TV). Tady se diplomant rozhodl pro řešení ohřevu TV s využitím fotovoltaických panelů, což je zatím poměrně málo používané řešení. Celá navržená koncepce vytápění, větrání a přípravy teplé užitkové vody tak odpovídá moderním trendům, které kladou vysoký důraz na minimalizaci spotřeby primárních zdrojů energie. Po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni. Škoda jen, že pro navrženou rekonstrukci student nezpracoval i průkaz energetické náročnosti budovy, čímž by poskytl investorovi kompletní informace a zjednodušil případné rozhodování v žádosti o podporu. Grafická a stylistická stránka práce je také na dobré úrovni. Práce je přehledná, čtivá a obsahuje přijatelné množství překlepů a stylistických prohřešků. Student prokázal schopnost samostatné inženýrské činnosti a splnil cíle zadání. Práci doporučuji k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92460