ŠEDIVÝ, D. Proudění umělou srdeční chlopní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Diplomová práce popisuje náročné téma, které přesahuje běžné znalosti získané během studia. Autor musel spolupracovat s jinými obory a jejich odborníky a důkladně nastudovat používání softwaru ANSYS Fluent a metodu dynamických sítí. Současně sám provedl experiment na zjednodušené trati s umělým srdcem. V rámci diplomové práce vypracoval rešerši používaných typů umělých chlopní a zhodnotil jejich funkci a nedostatky. V rámci vlastních kontaktů získal reálné vzorky dvou chlopní z nemocnice u Sv. Anny. Tyto chlopně byly v rámci práce nascanovány CT scannerem a data převedena do vhodných parametrů pro SolidWorks. Získaný model chlopně řádně upravil, aby síťování splnilo funkci v počítačovém modelování. V experimentální části obnovil a zmodernizoval trať s umělým srdcem a reálně scanovanou chlopeň měřil v laboratorních podmínkách s vodou. Výsledky byly srovnány s výpočtem a dobře si odpovídaly, přestože dosažené průtoky nebyly uspokojivé, ale autor rozdíly dobře okomentoval a vysvětlil. Modelování v programu ANSYS Fluent provedl v 2D variantě s laminárním i turbulentním modelem, z časových důvodů 3D nebylo možné stihnout. Výsledky rychlostních polí odpovídají předpokladům. Tato práce by si rozhodně zasloužila pokračování v podobě disertační práce, aby mohlo být dosaženo kýžených parametrů, nejlépe s rozšířeným modelováním na 3D a experimentu s jinou, než Newtonskou kapalinou. Také se nabízí možnost sledování proudění pomocí optických metod (PIV). Pracoval velmi aktivně a dospěl ke správným výsledkům. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pochylý, František

Diplomová práce je zdařilou studií umělé srdeční chlopně. Cílem bylo posouzení funkce chlopně z hlediska účinků vírových struktur na vlastnosti krve. Diplomant zvolil správnou koncepci, opírající se o experiment a výpočtové modelování. Zde je nutno vyzvednout mimořádnou aktivitu diplomanta jak při experimentu, tak při výpočtovém modelování proudění s účinky umělé chlopně. V diplomové práci jsou uvedeny cenné poznatky, které budou použity v základním výzkumu, při doktorském studiu. Diplomant při obhajobě vysvětlí příčinu vzniku vírových struktur a jejich stabilitu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 92728