POLÁČEK, F. Vliv nastavení ventilace na množství přiváděného vzduchu a jeho distribuci v kabině automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Jan

Cílem této práce bylo určit množství a distribuci přiváděného vzduchu do kabiny automobilu na základě manuálních nastavení HVAC systému. Měření, které student provedl zahrnovala proměření rychlostních profilů v ustalovací kanálu, měření tlakové diference při ventilátoru a pak také systematické proměření rychlostí při výustkách rozvádějící vzduch do kabiny. Vzhledem k složitosti měření rychlostí v reálné kabině bylo nutné měření několikrát opakovat, tak aby mohly být identifikovány nejistoty měření. Zároveň byla provedena kalibrace všech použitých rychlostních sond. Zpracování množství naměřených dat bylo časově náročné a student u něho prokázal schopnost interpretovat dosažené výsledky. V samotné práci pak popsal přehledně postup řešení. Mám výhradu k práci s literaturou zejména v teoretické části (často opakující se stejné zdroje a nevyužití zahraniční literatury), seznamu literatury (vzhled číslování) a k absenci závěrečného zhodnocení charakteristiky ventilátoru. Cíle práce byly splněny a dosažené výsledky budou přínosné pro řešení projektu Centra kompetence automobilového průmyslu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fojtlín, Miloš

Diplomová práce pana Bc. Filipa Poláčka je zaměřena na experimentální stanovení průtoku a distribuce vzduchu v rámci kabiny osobního vozu. První část práce se věnuje popisu větrání a klimatizace automobilů a rozsáhle metodám pro měření průtoku a rychlosti. Pro čtenáře by bylo pravděpodobně přínosnější, kdyby se autor zaměřil jen na relevantní metody k předmětu měření a věnoval by se jim podrobněji. Druhá část práce se věnuje experimentálnímu řešení zadání. Výsledky experimentů vycházejí z opakovaných měření, což je chvályhodné. Rovněž byla stanovena nejistota měření v podobě chybových úseček. Na druhé straně chybí popis typu vyhodnocené nejistoty. V případě stanovení průtoků, autor zvolil velmi pracnou a časově náročnou metodu měření lokálních rychlostí. Experiment je dobře dokumentován a komentován autorovými poznámkami k postupu. Čitelnost experimentální části je však zhoršena kombinací metod, výsledků a diskuze do jedné kapitoly (např. kapitola 6). Po formální stránce předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti a stanovené cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 89246