ZEDNÍČEK, Z. Testování lepených ocelových plechů s povlakem zinku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Milan

DP se zabývá moderním způsobem spojování pozinkovaných plechů lepením, které vychází ekonomičtěji v porovnání s běžně používanými metodami spojování plechů v průmyslové praxi , zvláště tam, kde nejsou kladeny pevnostní požadavky na spoj. Bylo použito v experimentu zcela nové lepidlo výrobce WEICON Flex 310M HT200, které bylo ověřováno experimentálně i při zvýšené teplotě kolem 200 stupňů C. Tuto teplotu mají lakovací linky a výsledky nového lepidla jsou přínosem pro průmyslovou praxi. Student se iniciativně podílel na experimentech se zájmem zpracovat velmi kvalitní práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štroner, Marek

DP řeší návrh vybraných zkoušek pro lepené spoje ocelových plechů s povlakem žárově naneseného zinku. Přehled zkoušek je zpracován v teoretické části práce a z nich byly vybrány dvě zkoušky k ověření lepidel značky DEN BRAVEN a WEICON, které byly zkoušeny na odtrh a odlup a tyto výsledky byly vzájemně porovnány mezi sebou. Technologie lepení byla v DP porovnána s technologií clinchování a kalkulace nákladů pro lepení vychází výhodněji pro pozinkované plechy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92292