JAŠEK, P. Vliv PVD povlaku na trvanlivost VBD při čelním frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Aleš

Diplomová práce na téma Vliv povlaků na trvanlivost VBD při čelním soustružení je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části je podrobně popsána charakteristika slinutých karbidů, povlakovacích metod, technologie frézování a opotřebení břitu řezného nástroje. Experimentální část je zaměřena na měření silového zatížení a hřbetního opotřebení celkem 5ti VBD při konstantních řezných podmínkách, kdy obráběným materiálem byla ocel 42CrMoS4. Obrábění proběhlo na vertikální frézce FB 32V, která je součásti strojového parku Ústavu strojírenské technologie na FSI VUT v Brně. Student pracoval samostatně, projevil velký zájem o danou problematiku a pravidelně docházel na konzultace. Z výsledků, získaných při testování, dokázal vyvodit závěry. Práce je na vysoké technické úrovni, všechny cíle byly splněny, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiala, Zdeněk

Předložená diplomová práce je velmi kvalitně a pečlivě zpracována, je z ní patrný autorův zájem o danou problematiku. Velice kladně hodnotím rozsah experimentální části práce. Výsledky jsou prezentovány jasně a srozumitelně. Všechny stanovené cíle byly splněny, proto doporučuji předloženou práci k obhajobě s celkovým hodnocením A Výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91748