DZIUBAN, J. Úpravy střižných postupových nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor se zabývá náročnou problematikou, kterou v rámci firmy řeší s teoreticko-praktickým přístupem. Nelehká situace vyplývá z přísných tolerancí a hromadné výroby drobného výrobku. Magisterská práce je v tomto smyslu členěna, začíná se podrobným úvodem do problematiky, pak navazují návrhy řešení v mezních situacích. Velkou roli zde hraje operativnost, doslova pohotovost řešení. Časové ztráty vlivem výpadku výroby jsou v tomto případě nezanedbatelné. Výhodou jsou dlouhodobé zkušenosti autora v tomto odboru, tj. znalost třískového obrábění, materiálu výrobků a v neposlední řadě i tvářecích procesů se zahrnutím svařování a povrchových úprav. K tomuto se pojí i znalost konstrukce tvářecích postupových nástrojů. Na konkrétních situacích přímo z výroby autor vysvětluje svá řešení, jedná se o 3 nástroje, symbolicky označené X01, X02 a X03. Diskuzní a závěrečné odstavce podrobně hodnotí výsledné efekty, kdy i z pohledu firmy je možno říci, že stanovené zadání je splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Prokop, Jaroslav

Předložená diplomová práce je zaměřena na kokrétní problematiku provozní úpravy střižných postupových nástrojů v lisovcnách. Práce je v souladu se zadáním členěna do pěti nosných částí. Po věcné i formální stránce je práce zpracována velmi dobře a svědčí o skutečnosti, že autor do řešené problematiky do hloubky vnikl. K předložené práci mám následující připomínky: a) U vztahu (1.7) nesouhlasí jednotky - (L12). b) V práci se objevují některé nenormativní termíny - tvrdokov (L16), ...nechat vysušit v troubě...(L16, ...se leští filcovými tělísky ... (L18). Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92791