HORÁK, M. Návrh nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Diplomová práce Michala Horáka se zabývá návrhem zkušebního nástroje pro technologickou zkoušku vyboulování trubek do volného prostoru. Diplomant v rámci řešení dané práce provedl podrobný průzkum v oblasti užívaných zkušebních nástrojů podobného typu, čímž prokázal velmi dobré schopnosti pracovat se zahraniční literaturou a vyhledávat potřebné informace. Při návrhu nástroje uplatnil znalosti získané v daném oboru a prokázal logické a technické myšlení. Navržený nástroj je velkým přínosem pro řešení daného projektu, v rámci kterého byla tato diplomová práce vypsaná. Student pracoval samostatně, aktivně a byl velkou oporou řešitelského týmu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lidmila, Zdeněk

Úkolem Bc. Michala Horáka bylo, na základě analýzy procesu radiálního vypínání trubek, navrhnout experimentální nástroj pro realizaci tohoto procesu. Sestavením své diplomové práce tento úkol i dílčí cíle zadání diplomant splnil. Při řešení zadaného úkolu prokázal diplomant výborné teoretické znalosti řešené problematiky, současně však i schopnost vyvodit z této teorie potřebné praktické závěry. Výsledkem práce je tak konstrukční řešení experimentálního nástroje, který umožňuje jak vizuální sledování procesu radiálního vypínání trubky, tak jeho měření. Ve vlastní diplomové práci jsem nenalezl žádné faktické a až na drobné výjimky, ani formální chyby. Práce je logicky uspořádaná, sestavená se všemi potřebnými formálními náležitostmi. Zejména chci vyzvednout příkladnou práci diplomanta s odbornou literaturou, kdy prokázal schopnost nejenom poznatky přebírat, ale současně je dokáže kriticky hodnotit a vyvozovat z nich logické a správné závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92463