HOLUB, M. Studium vlivu mezery na vlastnosti laserem provedeného tupého svaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Student ve své práci zpracoval vliv mezery mezi svařovanými plechy na tupý svar provedený laserem. Protože laserový svazek je velice štíhlý (v ohnisku průměr cca 0,4 mm), má vliv mezery zásadní vliv na výsledné mechanické vlastnosti spoje. Tyto testy byly provedeny na třech tloušťkách plechu a se dvěma materiály běžně užívanými v průmyslové praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

V diplomové práci je řešena problematika vlivu svarové mezery při svařování laserem. V úvodní části je dostatečně popsána problematika laserového záření i jednotlivých technologií využití laseru včetně svařování. Navazuje rozbor vad svarových spojů. Experimentální část je věnována vlastnímu procesu svařování tří tloušťek ocelí DC01 a X5CrNi18-10. V záveru DP je vyhodnocení vlivu svarové mezery na tvar a velikost svarových spojů. Připomínky: Pro ocel X5CrNi18-10 nelze použít ochranný plyn Argon 18 (správně Ar + 18 %CO2) z důvodu nauhličení. V textu nejsou odkazy na všechny obrázky a tabulky, na str. 34 jsou špatně a několikrát označené "obr.36" . Obr. 42 - na obr. není trhlina za horka, ale za studena. Tab. 13 - schází označení průtoku l/min Sigma fáze u oceli X5CrNi18-10 vzniká vyjímečně a na obr. 73 ji při uvedném zvětšení nemůžete vidět.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91954