BENEŠOVÁ, P. Příprava a charakterizace nealkoholického piva s různou příchutí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Předložená komplexní studie byla zaměřena na vývoj a testování nových příchutí do nealkoholických piv. Práce byla řešena v rámci grantového projektu a ve spolupráci s průmyslovým partnerem. Studentka přistupovala k řešení všech dílčích úkolů diplomové práce naprosto samostatně, iniciativně a projevovala dobré organizační schopnosti. V rámci experimentálně rozsáhlé práce zvládla řadu metod od stanovení echnologických parametrů piva a extrakčních technik přes spektrofotometrii až po chromatografické metody (HPLC/PDA). Celkově studentka prokázala schopnost samostatného řešení experimentálních problémů, zájem o řešenou problematiku, schopnost hodnocení výsledků a interpretace i diskuse dat. Projevovala rovněž značnou laboratorní zručnost, flexibilitu a schopnost organizace práce v laboratoří. Výsledky získané v průběhu řešení diplomové práce byly nebo jsou přijaty k prezentaci jako součást několika sdělení na mezinárodních i národních konferencích i v odborném tisku. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím celkovou aktivitu diplomantky stupněm výborně (A) a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená diplomová práce je zpracována celkem na 124 stranách, zahrnujících kromě teoretické a praktické části diplomové práce seznam použité literatury, seznam zkratek a 16 příloh. Při zpracování teoretické části čerpala autorka diplomové práce celkem ze 60 literárních zdrojů, zahrnujících knihy, firemní materiály, normy a články zveřejněné v časopisech s IF a publikované v anglickém i českém jazyce. Práce je sepsána po stylistické stránce velmi slušnou češtinou, pouze jsou ojediněle používaná slova, která by byla spíše vhodnější pro publikace z oblasti krásné literatury. V práci se vyskytuje poměrně málo překlepů, avšak po stránce mluvnické se v ní vyskytují některé chyby, zejména z oblasti používání interpunkčních znamének a vyskytují se zde některé chybné koncovky slov. Rovněž bych doporučovala důsledně dodržovat chemickou nomenklaturu, tj. psaní methanol a ethanol s „h“, polystyren bez čárky apod. Autorce diplomové práce bych dále doporučila, aby pro stejné pojmy používala vždy stejné výrazy. Platí to například pro senzorické hodnocení a pro organoleptické hodnocení. Který výraz bude správný? Také by bylo vhodné se rozhodnout, zda je vhodnější používat výraz fenolové nebo fenolické látky. Co je v tomto případě správnější? Ve svých výsledcích uvádíte, že R2 je korelační koeficient. V tomto případě nemáte pravdu, jedná se o koeficient determinace; korelační koeficient je R. V tabulkách výsledků uvádíte příliš velký počet čísel; řada číselných údajů by zasluhovala zaokrouhlit. Co znamená u SD hodnota 0,00? Za velmi pozitivní hodnotím to, že máte vypočtené LOD a LOQ. Bylo by však lepší, abyste je uváděla ve stejných jednotkách. Práce je velice zdařilým způsobem doplněna chromatogramy, a to zejména v případě, kdy se autorka diplomové práce snaží objasnit, proč se rozhodla měnit některé chromatografické podmínky. Z této části experimentální práce je zřejmé, že se snažila maximálně optimalizovat použitou chromatografickou metodu. Dále je práce doplněna velmi pěknými grafy, které zvyšují úroveň předložené disertační práce. Závěrem bych chtěla konstatovat, že i přes upozornění na chyby hodnotím tuto práci jako výbornou, protože obsahuje velmi mnoho výsledků, které mohou být využity i v rámci průmyslu. Proto ji hodnotím stupněm "výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Kvalita zpracování výsledků A
Závěry práce a jejich formulace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 48997