MUCHA, J. Akustická analýza přednesu básně u pacientů s Parkinsonovou nemocí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Galáž, Zoltán

Úkolem studenta bylo nastudování problematiky akustického zpracování řeči při Parkinsonově nemoci. Následně bylo úkolem studenta navrhnout a implementovat systém automatické diagnostiky Parkinsonovy nemoci na základě akustické analýzy přednesu básně. Student danou problematiku zvládl a nastudoval všechny potřebné materiály. Dále navrhl systém, který následně implementoval v programovém prostředí Matlab. Student během řešení diplomové práce pracoval samostatně a na vysoké úrovni zpracoval rozsáhlou problematiku diplomové práce. Student pravidelně konzultoval aktuální řešení a sám navrhoval další postupy. Implementovaný systém splňuje všechny požadavky diplomové práce. Samotná práce je na vysoké formální úrovni. Student zadání diplomové práce splnil a dosáhl dobrých výsledků.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Smékal, Zdeněk

Cílem diplomové práce byl návrh systému pro automatickou diagnostiku Parkinsonovy nemoci na základě akustické analýzy přednesu básně. Cíle diplomové práce byly splněny. Celý systém byl implementován v programu Matlab. Diplomová práce je po stránce obsahové psána stručně, ale výstižně, a je na velmi dobré odborné úrovni. Dosažená úspěšnost klasifikace je sice průměrná, ale přednes básně je pro pacienty dosti těžká úloha a úspěšnost klasifikace závisí také na dobré databázi. V budoucnu by bylo dobré oddělit klasifikaci pro různé pohlaví pacientů. Přes kvalitní odborné výsledky již bohužel diplomantovi nezbyl čas doladit formální detaily práce. Namátkou lze zmínit použití anglických odborných termínu ve slovenském textu bez snahy použití českých nebo slovenských odborných výrazů, nesouhlas mezi veličinami ve vztazích a textu, nestandardní psaní literatury apod. Přílišnou stručností výkladu se čtenář v textu někdy ztrácí.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 93775