ZBOŘILOVÁ, N. Mobilní EMG modul pro využití v terapii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Provazník, Ivo

Studentka Nicol Zbořilová se ve své práci zabývala návrhem, ověřením a celkovým vývojem mobilního EMG modulu pro využití v terapautických aplikacích na požadavek spolupracujícího komerčního partnera. Studentka provedla dostatečnou rešerši problematiky v dané oblasti kdy prostudovala možnosti zařízení pro snímání biologických signálů se zaměřením na mobilní aplikace. Současně se věnovala problematice on-line zpracování zaznamenaných signálů v digitální formě. Na práci studentky oceňuji komplexní řešení problému, kdy vlastní návrh dovedla až k ověřené praktické realizaci. Práci se věnovala soustavně a pravidelně konzultovala, vždy s návrhy vlastních řešení dílčích cílů. Zadání považuji za splněné a výstupy za užitečné. Drobnou výtku lze mít k občas stručnému popisu některých částí návrhu ve vlastním textu, kdy se studentka více soustředila už jen na vybrané konkrétní řešení.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Studentka Nicol Zbořilová se ve předložené práci zabývala návrhem, vývojem a ověřením bezdrátového EMG modulu pro využití v terapeutických aplikacích. V úvodní části se věnuje studiu problematiky a principům snímání myopotenciálů. Část věnující se realizaci je často popisně velmi stručná, mnohokrát autorka přeskočí od definice požadavků téměř k výslednému řešení. Po formální stránce mám výhrady k zápisu zdrojů, jejich sazba je poněkud „divoká“, navíc naprostá většina zdrojů nekoresponduje s citační normou. Mimoto se literatura v technických dokumentech řadí abecedně. Vyskytují se též gramatické chyby („viz.“ apod.). Ke škodě návrhu je, že příloha A.1 – Deska plošných spojů, je nepoužitelná, neboť obsahuje pouzdra součástek i obě vrstvy v jednom obrázku. Na práci velmi oceňuji, že výstupem je zcela funkční a velmi kompaktní zařízení. Zadání práce bylo splněno, práci studentky Bc. Nicol Zbořilové hodnotím známkou „velmi dobře“ / B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 93579