HLADKÝ, D. Realizace úzce směrového akustického měniče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulka, Jan

Student kompletně splnil zadání diplomové práce. Pravidelně navštěvoval vedoucího práce a konzultoval částečné výsledky své práce. Navrhnul a zrealizoval diskrétní amplitudový modulátor a parametrický reproduktor. Ověřil funkci celé soustavy měřením vyzařovací charakteristiky a celkového harmonického zkreslení. Velmi kladně hodnotím práci s literaturou, prostudování aktuálního stavu problematiky spolu se srovnáním výsledků navrženého řešení. Student během realizace své diplomové práce prokázal nadprůměrné znalosti z oblasti matematiky, zpracování signálů, elektrotechniky a tyto znalosti dokázal bez problémů implementovat. Po formální stránce nemám k práci připomínky. Výsledky práce byly nad rámec zadání publikovány na vědeckých konferencích, byla navázána spolupráce s Katedrou fyziky ČVUT v Praze a student téma dále plánuje rozpracovat v rámci navazujícího postgraduálního studia.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Drexler, Petr

Předložená diplomová práce řeší problematiku využití jevů parametrického akustického pole pro vysílání akustického signálu s vysokou prostorovou směrovostí. Dle prezentovaných informací zvládl student velmi dobře poměrně náročný spojený matematický aparát se zaměřením na zpracování signálu. Vybrané pokročilé modulační techniky se mu podařilo úspěšně implementovat na moderní mikroprocesorové platformě a ověřit jejich vlastnosti. Velmi dobré schopnosti prokázal rovněž při návrhu a realizaci podpůrných analogových a analogově/číslicových bloků a systematické tvorbě kódu mikroprocesoru podložené stavovými a vývojovými diagramy. Formální zpracování díla a rovněž práce s odbornou, zejména zahraniční literaturou je na výborné úrovni. Vytknout lze jen drobné nedostatky, jako občasné použití zkratek bez místního vysvětlení, což nutí čtenáře častěji listovat k jejich celkovému seznamu. Z odborného hlediska je přítomno rovněž jen minimum nepřesností. Příkladem je popis vztahu (3.4) kde se přesněji jedná o operátorovou impedanci, která nemá přímý fyzikální význam jako veličiny užívané předešle. Rovnice (4.23) nepředstavuje zřejmě reálnou část modulační obálky, ale modul signálu odpovídajícího modulační obálce, což ostatně plyne i z rovnice (4.26). Veličiny v diskrétní konvoluční rovnici (4.37) mají zřejmě chybně použitý index r namísto k. Zmíněné drobné nedostatky ale nijak významně nesnižují vysokou formální a odbornou úroveň práce. Z tohoto důvodu doporučuji práci k obhajobě a navrhují hodnocení 98 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 94722