DŮBRAVA, M. Řízení datového toku v ISP síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Koton, Jaroslav

Student při zpravování diplomové práce prokázal schopnost samostatné činnosti a se mnou prakticky diskutoval získané výsledky, jejich interpretaci a v konečné fázi jejich prezentaci v práci. Práce vhodně doplňuje mechanismus HTB pro řízení toku dat o vlastní algoritmus, který dynamicky reaguje na změny v sítí. Efektivnost tohoto algoritmu byla ověřena v reálném prostředí datové sítě, kdy však v závěru práce jeho činnost mohla být prezentována na více scénářích.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Jeřábek, Jan

Práce se zaměřuje na řešení problematiky agregace a s ní související možnosti přetížení v síti konkrétního poskytovatele připojení. To obnáší koncentraci na konkrétní síťové prvky a jejich možnosti v dané síti. V kap. 3.2 postrádám nějaké zhodnocení dosažených výsledků z hlediska využití ECN. Stejně tak by úroveň interpretace výsledků (kap. 7.4) měla být na vyšší úrovni (např. u obr. 7.1 a 7.2, kde není moc jasné, co se vlastně přesně sledovalo a za jakých podmínek). Celkově bych očekával výrazně vyšší rozsah této kapitoly, analýzu za různých scénářů, v různých podmínkách či místech sítě a snahu i o obecnější pohled na danou problematiku. Z formálního hlediska obsahuje práce určité množství chyb, překlepů, apod. Za velmi nevhodnou považuji sazbu obrázků a tabulek přímo do textu odstavců. Například rovnice 6.1 pak nedává smysl. Práce je místy nepřehledná či hůře srozumitelná, přesto z odborného hlediska na velmi dobré úrovni a zadání považuji za splněné. Práci hodnotím B/80.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 93751