GROHOĽ, S. Napěťová reference s LTZ1000 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejátková, Edita

Student pracoval na řešení své diplomové práce na UPT AV ČR v Brně pod vedením ing. Martina Zobače, Ph.D.. Zadání předkládané práce bylo splněno. Autor navrhl obvodové řešení podle požadavků, které si sám upřesnil v úvodu práce na základě provedené rešerše. Uvedené obvodové řešení je odvozené od ověřeného (a doposud nepřekonaného) zapojení, ale to nesnižuje význam práce. Cílem nebylo vytvoření zcela nové topologie využívající obvod LTZ1000(A), ale analýza existujících řešení a vyhodnocení vlivu používaných i nově navržených opatření. Vytvoření velmi stabilní polovodičové napěťové reference, které bude použitelné v komerčních produktech, s parametry uvedenými v práci, se již blíží fyzikálním limitům a při jejím návrhu a realizaci je třeba velké pečlivosti a znalosti v jiných situacích opomíjených jevů. Autor nejpodstatnější z těchto vlivů systematicky probírá a analyzuje. Práce byla poměrně náročná po experimentální stránce. Autor měl k dispozici potřebné přístrojové zázemí, nicméně veškeré přípravky si byl nucen samostatně navrhnou a zrealizovat. Jmenovitě se jednalo o tři předběžné testovací moduly, číslicově řízenou speciální reléovou kartu, přípravky pro testy vlivu pnutí na hodnotu odporu rezistorů a tři vzorky navrženého modulu napěťové reference. Samostatně rovněž navrhoval a realizoval měření, včetně řídicího softwaru. Do textu práce se bohužel nedostaly některé z poznatků, ke kterým autor dospěl během experimentů. Důvodem byl především omezený čas k jejich vyhodnocení a zpracování. Autorovi byla vytknuta nepříliš velká zběhlost v matematice, která se projevila zejména při analýze naměřených výsledků. Práce obsahuje množství potencionálně významných dat, které by ale bylo vhodné doplnit podrobnější diskusí a přehledným souhrnem s jednoznačnými závěry pro praxi. Autor během práce aktivně využíval možnosti konzultací, na které se dostavoval předem dobře připravený.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Musil, Vladislav

Úkolem diplomanta bylo navrhnout a realizovat zdroj referenčního napětí s obvodem LTZ1000. Hlavním přínosem práce je detailní rozbor vnějších vlivů na výstupní napětí a návrhy na omezení těchto vlivů. Téma práce souvisí se širším zadáním řešeným pro praxi a jednalo se o náročný projekt. Výsledky práce jsou velmi užitečné pro návrh napájecích zdrojů v aplikacích Předložená práce má poměrně logické členění na kapitoly a má dobrou formální a grafickou úroveň, v detailech mám výtku k plynulosti výkladu, což je v souvislosti s orientací na katalogové listy součástek a v menší míře autor vychází z vlastního rozboru fungování polovodičových struktur. Kvalitu slovenského textu neposuzuji, nicméně řada detailů má charakter slangu (referencia, ppm, Vpp, …). Závěry jsou hodně stručné a málo výstižné vzhledem k zadání a obsahu diplomové práce. Objem získaných informací a změřených dat umožňuje širší diskusi a získání důležitých závěrů pro praxi. Student k práci využíval odpovídající množství literatury, kterou cituje také v textu. Závěrem konstatuji, že zadání práce bylo rozsáhlé a náročné na samostatnou činnost diplomanta a bylo splněno na dobré úrovni. Předložená práce prokazuje diplomantovu schopnost inženýrské práce, text odpovídá požadavkům na kvalitu práce v magisterském studiu. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou výborně (91 bodů/A).

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 94000