VLAŠÍN, M. Návrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Langhammer, Lukáš

Diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh v simulačním prostředí OMNeT++. Student ke zpracování diplomové práce přistupoval samostatně a dosažené výsledky pravidelně konzultoval. Zadání práce považuji za splněné. Byly vytvořeny čtyři laboratorní úlohy zabývající se problematikou mechanismů pro řízené odesílání paketů, směrovacích protokolů, chováním základních síťových prvků a srovnání technologie Ethernet a WLAN. Student do práce doplnil vše, co po něm bylo požadováno. Jisté výhrady mám ovšem k formálnímu zpravování návodů, kde bych uvítal více názornosti (obrázky, bližší specifikaci co a jak má student učinit). Práci hodnotím A/90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Polák, Josef

V předložené práci se student zabývá návrhem celkem čtyř laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNET++. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na srovnání vlastností směrovacích protokolů, metody zajištění kvality služeb, srovnání vlastností a parametrů síťových technologií Ethernet a WLAN a porovnání funkce a vlastností aktivních síťových prvků. Práce je členěna do šesti kapitol, z toho pět je věnováno teorii (32 stran) a poslední se zabývá praktickou částí této práce (4 strany). Větší část praktické části této práce je uvedena v přílohách, což mi nepřijde jako nejvhodnější řešení (vhodnější vložit přímo do praktické části práce. Navržením čtyř laboratorních úloh student splnil zadání diplomové práce. Nicméně mám následující připomínky. Navržené úlohy jsou určeny pro studenty bakalářského studia (autor sám tvrdí v úvodu). U jednotlivých úloh by bylo vhodnější detailněji popsat funkce jednotlivých částí zdrojového kódu, které budou studenti kopírovat z návodu do simulačního programu. Obávám se, že některým částem studenti neporozumí a budou pouze kopírovat zdrojový kód bez zamyšlení nad jeho funkcí. Po odborné stránce lze práci vytknout několik nepřesností. V úvodu i závěru práce je uvedeno, že laboratorní úloha se zabývá protokolem RIPv2, avšak v návodu pro studenty je tento protokol uveden pouze jako RIP. Špatně je v práci uvedeno srovnání referenčních modelů ISO/OSI a TCP/IP (strana 30 a 82). Model TCP/IP má sice čtyři vrstvy, ale určitě ne takové jak je v samotné práci i návodu pro studenty uvedeno. Po formální stránce se v předložené práci vyskytuje menší počet gramatických chyb a překlepů. Některé použité obrázky (9, 10, 11, 12) jsou nekvalitní, student je okopíroval z *. pdf souboru. Vhodnější by bylo vlastní překreslení obrázků. Některé obrázky jsou v tištěné verzi nečitelné (Obr. 4 str. 75, Obr. 6 str. 77). V seznamu tabulek jsou uvedeny jiné názvy než u jednotlivých tabulek. I přes uvedené připomínky považuji zadání za splněné a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 93781