VAŇÁTKO, M. Webová aplikace pro správu síťových prvků Mikrotik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Krajsa, Ondřej

Student ve své práci realizoval konfigurační systém pro platformu RouterBoard. Zadání práce bylo splněno, navržená aplikace je funkční velmi dobře ovladatelná. Student také přidal některé funkce nad rámec zadání (např. hromadné přidaní jednoho či několika příkazů na více zařízení). Po formální stránce je práce taktéž na dobré úrovni. Jedinou vyjímkou je zarovnání některých obrázků. Práci hodnotím A/90b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hajný, Jan

Práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro hromadnou správu síťových prvků MikroTik. Po obsahové stránce považuji práci za velmi zdařilou. Student splnil zadání, výsledný nástroj je funkční a splňuje požadavky dané zadáním. Za drobné nedostatky je možné považovat chybějící přehled podobných nástrojů (pokud existují), nedostatečný popis mechanismu autentizace uživatele do systému a příliš obecně popsané nedostatky systému v kapitole 5.2. Kladně však hodnotím praktickou využitelnost vytvořeného systému. Po formální stránce považuji práci pouze za standardní. Je v ní poměrně velké množství překlepů, gramatických chyb a chyb ve formátování (především obrázků). Celkově považuji práci za velmi zdařilou, z důvodu výše uvedených nedostatků navrhuji hodnocení 85b/B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 93784