LUČENIČ, L. Modulační techniky používané ve WDM sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Lukáš

Student pracoval aktivně a průběžně konzultoval získané výsledky. Přehledně sepsal teoretickou část a zaměřil se na používané modulace ve WDM sítích. Teoretické znalosti modulačních technik podložil výstupy ze simulačního software VPIphotonics, ve kterém zpracoval kompletní praktickou část. Student postupně navrhl a provedl simulaci u modelu s 8 komunikačními kanály širokými 100GHz, následně sestavil model pro 16 kanálů širokých 50 GHz. Oba modely porovnal z hlediska délky přenosové vzdálenosti a použitých modulací. Zadání bylo splněno mimo nasazení modulace QAM. V práci se nachází drobné chyby ve formálním provedení a typografické chyby. Získané výsledky mohly být také vhodněji zpracovány, neboť jsou kvalitní a poskytují přímé porovnání modulačních technik v DWDM síti. Z důvodu výše uvedeného, uděluji známku B (82 bodů).

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Filka, Miloslav

Student si vybral velmi zajímavé téma s cílem realizace ve VPIPhotonics. Struktura práce je zvolena dobře, mohlo být rozšířeno pojednání kapitoly 4.4.2 DWDM neboť jde o hlavní náplň práce. Dále se velmi obecně zaměřuje v kapitole 5 na prvky využívané v přenosových systémech. Jedná se spíše o prvky, které využívá v simulační části, nikoliv o podrobný obecný popis prvků využívaných v optických sítích. Na obrázku 7.2 je uveden model pro 8 komunikačních kanálů, ze schématu vyplívá použití 10 komunikačních kanálů. Za vytknutí stojí neucelenost psaní zkratek, a chybně uváděné citace z typografického hlediska. Dále v práci chybí zahrnutí modulace QAM. Až na absenci této modulace, je zadání splněno v plném rozsahu. Student přímo a přehledně porovnává použití modulačních technik se spektrální šířkou 50 a 100GHz. Celkově je práce na velmi dobré úrovni. Vzhledem k uvedeným nedostatkům ji hodnotím B – 81 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 93759