BŘÍNEK, A. Vyhodnocení ošetření zubních kanálků pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zikmund, Tomáš

Náplní diplomové práce byl vývoj algoritmu pro analýzu tomografických dat psích zubů v prostředí Matlab. Zkoumaným zubům byly ošetřeny kořenové kanálky a vyplněny různými matriály, jejichž funkcí je chránit zub proti zánětu. Aby k zánětu nedošlo, musí být umělý materiál dostatečně vyplněn v kanálku a nesmí být vnitřní povrch kanálku spojen s vnějším plochou zubu. Pro účel hodnocení kvality výplně kanálku bylo nutné charakterizovat vnitřní strukturu tomografických dat zubů. Studentem navržený algoritmus počítá kontaktní plochu výplně s vnitřní plochou kanálků na základě filtrace dat, standardních prahovacích metod a morfologických operací. Algoritmus zároveň generuje masku pro vzduchové póry a samotné výplně, které jsou následně vizualizovány v softwaru VG Studio MAX. Student využívá. Algoritmus byl testován a následně aplikován a na CT data, které sám naměřil v rámci laboratoře rentgenové počítačové tomogarfie ve výzkumném centru CEITEC VUT. Vygenerovaná data budou použity v připravované publikaci. Tímto považuji cíle diplomové práce za splněné. Formální úroveň práce je velmi dobrá. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji výsledným klasifikačním stupněm B/ velmi dobře.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Jiřík, Radovan

Předložená práce se zabývá návrhem metod zpracování obrazů snímaných pomocí CT za účelem charakterizace výplňových materiálů zubních kanálků. Autor shrnul principy CT a jejího využití pro diagnostiku ošetření zubních kanálků. Dále byly teoreticky popsány relevantní metody zpracování obrazů. V praktické části byl vytvořen program pro předzpracování a segmentaci nasnímaných obrazů. Text práce je logicky členěn a je psán srozumitelně s poměrně dobrou formální úpravou. Postup řešení práce se zdá být korektní, i když v textu ne vždy dostatečně odůvodněný. Například volba velikosti masky mediánového filtru 2x2 je odůvodněna jen subjektivně a nebyla tedy zřejmě provedena žádná analýza vlivu tohoto parametru na přesnost následného segmentačního algoritmu. Z Obr. 6.3 se zdá, že mediánová filtrace má na výsledný obraz téměř zanedbatelný vliv. Podobně se z Obr. 6.4 - 6.6 jeví vliv ostřící operace jako zanedbatelný. Zde je navíc brán v úvahu jen prostý součet hranové reprezentace obrazu s originálním obrazem místo běžného váhovaného součtu. Z textu práce (str. 26) není jasné, jaká kombinace operací otevření a uzavření a v kolika opakováních se používala. V posledním bodě zadání byla požadována diskuze přesnosti měření vzhledem k prostorovému rozlišení a kvalitě CT dat. Tuto diskuzi jsem v práci nenašel. Ostatní body zadání považuji za splněné. I přes uvedené námitky práci hodnotím jako přijatelnou a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 93522