RIPPER, D. Měření kvalitativních parametrů datových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Cílem práce bylo prozkoumat vliv přenosových parametrů datových sítí na kvalitu provozovaných služeb a navrhnout metodiku pro měření kvality těchto služeb. Student přistupoval k řešení zadaného úkolu svědomitě, pravidelně informoval o postupu práce. Metodiku pro měření kvality služeb v závislosti na přenosových parametrech datové sítě navrhl a ověřil její funkčnost v rámci pilotního testování. Větší pečlivost mohl diplomant věnovat rozboru standardů pro testování přenosových a kvalitativních parametrů a také návrhu vlastní webové aplikace pro testování. Zadání práce bylo splněno.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Kováč, Dominik

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku měření kvalitativních parametrů datových sítí, metody pro testování přenosových parametrů datových sítí a měření kvality služeb z pohledu uživatele. Teoretická část práce popisuje parametry datových sítí a způsoby jejich měření, jsou zde také zhodnocené dostupné nástroje pro měření. Dále je zmíněna analýza metodiky testování QoE - tato část se ovšem zaměřuje pouze na dvě publikace a jejich použité metodiky, místo toho aby byly analyzované obecné metodiky pro testování QoE. Praktická část práce je zaměřena na návrh webové aplikace, která nejdříve zjišťuje přenosové parametry zařízení neboli parametry datového připojení testovaného zařízení. Poté vyplňuje uživatel osobní informace a následně probíhá hodnocení kvality videa. Video pro hodnocení je připraveno v jednom rozlišení s různým datovým tokem. Bohužel výsledky práce nejsou směrodatné, jelikož jak student sám v práci zmiňuje, uživatelům nebylo řečeno, jakým způsobem mají videa hodnotit. Student také nezohledňuje fakt, že pokud se provádí subjektivní hodnocení, tak by všichni zúčastnění měli mít stejné podmínky (přitom student tento standard v teorii zmínil). Pokud by se měřil vliv kvality videa na výslednou kvalitu služby, tak by se mělo použít vice vzorků. V případě měření vlivu datového připojení by se měl tento parametr v laboratorních podmínkách simulovat, aby každý hodnotitel měl totožné podmínky. Pokud bude mít někdo z hodnotitelů slabé připojení, tak v důsledku neustálého načítání bude hodnotit i video s vyšší kvalitou horší známkou. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni, pouze chybí vysvětlení některých zkratek v textu a v textu se objevují drobné překlepy a některé věty nejsou zcela jednoznačné. Celkově hodnotím práci stupněm D / 60 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 93817