ŠPORCR, V. Optimalizace konstrukce elektrických strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Janda, Marcel

Student vypracoval diplomovou práci na téma Optimalizace konstrukce elektrických strojů. Na základě studia literatury vytvořil výpočetní program v MATLABU pro výpočet asynchronního stroje. Tento program pak následně napojil na optimalizační algoritmus. Celkově pozitivně hodnotím množství odvedené práce a spolupráci se studentem. Během řešení přistupoval k práci zodpovědně a aktivně. U diplomanta oceňuji především velmi dobrou práci s literaturou a píli, se kterou přistupoval k řešení práce.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Klíma, Jiří

Předložená diplomová práce se zabývá optimalizačními metodami použitými při konstrukci elektrických strojů. Diplomová práce má logickou stavbu, text je plynulý a práce je velmi přehledně zpracována. Práce je členěna do třech částí. V první části jsou uvedeny a rozděleny optimalizační metody včetně ukázky optimalizace jednoduchých funkcí pomocí horolezeckého algoritmu. Stěžejní část práce se nachází ve druhé a třetí kapitole, kde se student věnuje postupu a aplikaci výpočetního algoritmu, konkrétně genetického algoritmu a algoritmu simulovaného žíhání. Obě tyto optimalizační metody jsou implementovány ve výpočetním prostředí MATLAB. Algoritmy i samotné funkce jsou dostatečně popsány a výpočtové skripty jsou přiloženy k diplomové práci. Samotná optimalizace je zaměřena na zvyšování účinnosti referenčního asynchronního motoru, který byl předem navržen podle dané literatury. Prezentace výsledků je přehledná, diplomová práce odpovídá zvyklostem a její obsah je na dobré úrovni. Malou výtku bych měl na absenci vývojových diagramů, které by v práci mohly posloužit k lepší orientaci. Práce je po formální stránce pěkně zpracována s minimem překlepů. Další připomínka se týká seznamu použité literatury, kde jsou uvedeny zdroje, které nejsou v práci citovány. Zadání práce bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 93230