VÍCHA, A. Vlivy výrobních tolerancí permanentních magnetů na synchronní motory s permanentními magnety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bárta, Jan

Pan Bc. Adam Vícha přistupoval k řešení diplomové práce téměř po celou dobu laxně. Usilovnější a svědomitou práci na závěrečné práci zahájil až velmi pozdě, což se významně promítlo v úrovni a kvalitě autorovy práce. Pozdní přístup k řešení rovněž vedl k tomu, že student nedokázal zpracovat všechny připomínky vedoucího práce. Místy v samotném textu unikají logické souvislosti a základní myšlenky práce. V práci by bylo vhodné vysvětlit některé pasáže. Některé skutečnosti jsou totiž v práci uváděny bez jakéhokoliv vysvětlení. Čtenář se tak musí spokojit s konstatováním, že tomu tak prostě je. Výsledky praktické části práce by bylo vhodné lépe popsat. Vlastní text práce pak trpí nedostatky z pohledu logického uspořádání, odborného vyjadřování, grafické a stylistické úpravy. Výsledná práce v některých pasážích dává jednoznačně najevo, že byla sepisována v poslední dnech před odevzdáním např.: zvýraznění textu na straně 20, chybně uvedený vzorec 3.2.10, provedení tabulky 10 atd. Je nutné podoktnout, že autor měl na řešení práce časový rozsah přibližně 16 měsíců. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že autor by při svědomitém a pilném řešení práce stihl nechat vyrobit testovací vzorek před termínem odevzdání závěrečné práce a rovněž by jeho práce dosáhla požadovaných kvalit. I přes uvedené výhrady oceňuji, že student prezentoval dílčí výsledky své práce na studentské soutěžní konferenci Student EEICT 2016. Rovněž, že student dokázal relativně samostatně zpracovat diplomovou práci na poměrně náročné téma. Při jejím vypracování musel nastudovat množství literatury a provést velkou řadu simulací na elektromagnetickém modelu metodou konečných prvků. Výsledky práce jsou využitelné a zajímavé pro technickou praxi neboť výrobní tolerance hrají svou významnou roli v oboru výroby elektrických strojů. Diplomant i přes uvedené výhrady splnil cíle zadání. Práci hodnotím stupněm D/ uspokojivě a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Mach, Martin

Předložená diplomová práce má rozsah 76 stran plus pět stran příloh. Rozdělena je do sedmi kapitol včetně úvodu a závěru. Neformálně lze práci rozdělit do tří částí. První část se zabývá literární rešerší na téma vlivu výrobních tolerancí a chyb na synchronní stroj s permanentními magnety. Druhá část je věnována návrhu přípravku, na kterém by se dal vliv tolerancí a chyb při výrobě prakticky testovat. Výkresová dokumentace tohoto přípravku je v příloze práce, ale samotný přípravek zhotoven nebyl. Třetí část se zabývá vytvořením parametrického modelu a studiem vlivu tolerancí a chyb prostřednictvím simulací metodou konečných prvků. Celá práce působí dojmem, že byla sepisována v rychlosti na poslední chvíli. Obsahuje řadu překlepů a stylistických, gramatických a typografických chyb. V některých větách chybí celá slova. Některé věty i odstavce jsou napsány tak, že je obtížné pochopit jejich smysl. Některé tabulky jsou umístěny na dvou stranách současně, i když nejsou nijak rozsáhlé, viz str. 69 a 70. Názvy tabulek jsou umístěny pod tabulkami. Literatura není řazena průběžně, tak jak autor jednotlivé zdroje používal ani abecedně. V seznamu použité literatury jsou i zdroje, které nejsou nikde v práci citovány. U některých částí práce a použitých vztahů není zřejmé, odkud je autor převzal, odkazy na zdroje chybí. Při návrhu přípravku na testování se autor zřejmě dopustil chyb. Jím vypočtený průhyb hřídele po přidání setrvačníku je 2,37 mm, což zřejmě nebude správně. I přes uvedené nedostatky práce splňuje všechny body zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 91275