BEČKOVÁ, Z. Návrh AD převodníku pro senzorové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeřábek, Jan

Studentka svoji diplomovou práci zpracovávala pro společnost ON Semiconductor a její výsledky budou použity v reálném nasazení jako součást komplexního systému. Zadání práce bylo svým rozsahem a požadovanou hloubkou zpracování nadstandardní, avšak lze konstatovat, že se i tak podařilo jeho drtivou většinu splnit. Studentka byla během řešení přiměřeně aktivní a konzultovala postup řešení nejen se svým odborným vedoucím ve firmě. Z formálního hlediska nemám k práci výhrad.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kubánek, David

Studentka se během své diplomové práce podrobně zabývala návrhem, analýzou a optimalizací A/D převodníku s postupnou aproximací pro senzorové aplikace. Po teoretickém úvodu zdůvodnila výběr vhodné architektury převodníku a řešila otázku nutnosti vzorkovacího obvodu. V této pasáži provedla různé simulace, které však nejsou dostatečně popsány. Chybí zde informace, proč jsou uvedené charakteristiky pro rozhodnutí důležité. Při vysvětlování často není dodržen logický postup od jednoduchého ke složitému a od důležitého k méně podstatnému. Popis samotného převodníku a jeho stavebních bloků není moc přehledný a obsahuje mnoho informací, u kterých není jasné, zda jsou důležité a zda jsou výsledkem autorčiny práce, nebo je převzala z minulé verze převodníku či rutinních postupů návrhářů integrovaných obvodů. Práce také obsahuje hodně odborných pojmů z oblasti návrhu integrovaných obvodů, které nejsou dostatečně vysvětleny. Také není dostatečně popsána celková funkce převodníku na obr. 6.1 (např. účel bloků LPF a OPA je uveden až mnohem později). V kap. 6.3.5 se píše, že systém byl „reversed“ bez popisu, co to znamená. V textu nejsou dostatečně popsány veličiny uvedené ve schématech či grafech. Z formálního hlediska bych práci vytkl malý text ve schématech a grafech a nevysvětlení zkratek při prvním použití. Přes uvedené výhrady kladně hodnotím studentčinu schopnost zvládnout takto náročnou problematiku. Zadání práce bylo velmi rozsáhlé a z velké části bylo splněno. Výsledky jsou aplikovatelné v praxi. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A (92 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 93742