KURIC, M. Mechanismy odpružení pro zlepšení jízdního komfortu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradávka, Marek

Autor Michal Kuric zpracoval ve své bakalářské práci téma mechanismů odpružení pro zlepšení jízdního komfortu. Práce představuje rešerši stávajících řešení se stručným nástinem vývojových trendů do budoucna. Zadání práce bylo splněno. Diplomant postupoval při zpracování práce samostatně, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Porteš, Petr

Student se ve své práci, po velmi stručném úvodu, věnuje čtvrtinovému modelu vozidla pro popis svislých vibrací automobilu, měření kmitání vozidla a to jak z hlediska měřených veličin, tak i z hlediska snímačů. V druhé kapitole se věnuje popisu mechanismu odpružení vozidel a jeho komponent a to včetně regulovaných systémů odpružení a odpružení kabiny nákladních vozidel. V této kapitole zejména čerpá ze základních pramenů (učebních textů) zabývajících se popisovanou problematikou. Poslední dvě kapitoly patří k nejhodnotnějším částem práce. Ve třetí kapitole navrhuje, jak zlepšit vlastnosti sedadla z hlediska jízdních vibrací pomocí regulace tuhosti sedáku. Ve čtvrté kapitole se pak věnuje vývojovým trendům v oblasti jízdního komfortu. K práci mám tyto připomínky: V druhé kapitole v části zabývající se vlivem vibrací na člověka by měl být začleněn graf zobrazující meze stejné doby účinku efektivních hodnot svislého zrychlení pro sedícího člověka v závislosti na frekvenci. Měly být rovněž zmíněny frekvence, na které je tělo člověka nejvíce citlivé. Na straně 13 nerozlišuje autor mezi snímači, které měří gravitační zrychlení a které ne. V kapitole tři není uvedeno, zda systém regulace tuhosti sedáku je již u automobilů využíván nebo zda jde o originální myšlenku autora práce. Ve čtvrté kapitole jsou sice vybrány zajímavé příklady nových trendů v odpružení vozidel, ale je jich uvedeno poměrně málo. Student se odkazuje na bakalářské a disertační práce a to i v případě, že primárním zdrojem mohou být učebnice od uznávaných autorů. Student splnil zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 89145