SOCHOR, T. Korečkový elevátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jonák, Martin

Bakalářská práce je kvalitně zpracovaná, student postupoval dle doporučené literatury a pokynů vedoucího. Rovněž oceňuji vytvoření 3D modelu celého zařízení. Občasné chyby jak v textové části práce, tak také ve výkresové dokumentaci nesnižují její celkově vysokou úroveň, proto hodnotím práci stupněm A – výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Technická zpráva obsahuje rozsáhlou a kvalitní rešeršní část, dále veškeré důležité výpočty a rozbory, návrhy konstrukčních uzlů. Kótování výkresové dokumentace vykazuje vícero pochybení (grafická úprava), řada 3D modelů je oproti tomu na vynikající ůrovni. Práce jako celek je provedena kvalitně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92695