DOHNAL, M. Testování ventilačních vyústek pro kabinu osobního vozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Pan Martin Dohnal řešil experimentálně zaměřenou bakalářskou práci, jejímž obsahem bylo testování sady ventilačních vyústek pomocí kouřové vizualizace. Student navazoval na dřívější práce provedené na tomto tématu a získal nové výsledky. Tato práce probíhala souběžně s bakalářskou prací pana Richarda Cvrkala, který prováděl obrazovou analýzu snímků získaných panem Dohnalem. Práce byla provedena ve vytyčeném rozsahu, pouze by bylo vhodné provést ověření získaných výsledků pro zajištění větší statistické věrohodnosti. To však již v časových důvodů nebylo možno realizovat. Pan Dohnal ukázal dobrou orientaci v řešeném problému a schopnost samostatného řešení svého zadání ve spolupráci s dalším studentem. Práce má praktický výstup, její přínos v řešené problematice je dán novými informacemi o vlivu počtu a uspořádání lamel na charakter proudění z ventilačních vyústek. Dalším přínosem je přehled různých konstrukcí vyústek v segmentu osobních vozů střední třídy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zaremba, Matouš

Bakalářská práce pojednává o aspektech proudění z ventilačních vyústek osobních automobilů. Student se v rešeršní části práce zabýval základy teorie proudění, metodami, které se používají pro výzkum proudění z vyústek a porovnáním tvarů vyústek používaných v současných osobních automobilech. Autor prokázal, že je schopen pracovat s odbornou literaturou a provést reálné testy v laboratoři. Práce působí na první pohled konzistentně, logicky a strukturovaně. Avšak je zde několik aspektů, které, mnohdy zbytečně, snižují úroveň práce. Pochopení textu často komplikují složité souvětí a množství netechnických výrazů, hlavně v kapitolách 1.2 a 7.4. Rovnice nejsou bohužel číslovány. Citace jsou většinou vhodně použity až na případy, kdy se autor odvolává na publikace univerzit, kde by spíš než název univerzity měl uvádět hlavního autora citované publikace. Text je doplňován obrázky, avšak chybí na ně odkazy, což snižuje čtivost, protože si čtenář musí dohledávat, ke kterému obrázku se autor odvolává. Toto je zásadní nedostatek kapitoly 7.4, kde autor popisuje vyhodnocená data, avšak chybějící reference na dané grafy značně stěžují srozumitelnost. Tato kapitola také obsahuje sérii spekulativních tvrzení, které nejsou podloženy. Jedná se o popis nepřesnosti měření a vlivů ovlivňující proces vyhodnocení obrazových dat. Tyto tvrzení mohl autor doplnit konkrétními fotografiemi, kde by mohl zvýraznit, jak se daný vliv projevuje. I přes výše uvedené nedostatky student předkládá publikaci, která splňuje parametry bakalářské práce. Z obsahu práce je zřejmé, že student splnil zadání a plánované cíle. Proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 92909