HOFFMANN, J. Sestavení technologického procesu pro součást "převodovka" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Bakalářskou práci lze hodnotit jako vysoce odbornou, autor zde projevil fundovaný přístup, firemní prostředí toto ještě umocňuje. Celá koncepce odpovídá zamýšlenému účelu, využívá se technických možností současné doby, doplněných o autorovy návrhy, např. co se týče upínacích přípravků pro obrábění na CNC strojích včetně řídicího programu. Odborný komentář a styl jednotlivých kapitol je vynikající. V kapitole "Diskuze" autor opětovně dokládá, co ho vedlo k předloženému řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce je zaměřena na řešení technologického procesu výroby součásti skříně převodovky. Autor provedl podrobný rozbor stávajícího stavu technologie a zpracoval inovovaný technologický postup včetně volby vhodných nástrojů na obrobení odlitku a jejího zdůvodnění. V další části je sestaven NC program, technicko-ekonomické zhodnocení, návrh upínacích přípravk a způsobů měření. Autor prokázal dobrou znalost problematiky a schopnost posuzovat širší souvislosti technických problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92761