SCHOLZ, D. Postup stanovení zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Náhlík, Luboš

Pan David Scholz se samostatně zhostil zadaného tématu stanovení zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy. Zadání práce předpokládalo, aby se student seznámil s dosavadním dimenzováním vlakových náprav proti únavovému poškození dle příslušných mezinárodních norem, a také s dalšími postupy, zajišťujícími vyšší bezpečnost při provozu náprav (přístupy na bázi „damage tolerance“), jež jsou vyžadovány provozovateli železničních vozidel. K pochopení a využití těchto nadstandardních postupů bylo zapotřebí seznámit se se základy lineární elastické lomové mechaniky, zejména K-koncepcí, a také s popisem šíření únavových trhlin. Nezbytná byla znalost postupu výpočtu zbytkové únavové životnosti součásti. Je možno konstatovat, že p. Scholz ve své práci uvedl veškeré základní procedury používané ve studované oblasti a demonstroval jejich použití také na názorném (byť zjednodušeném) příkladu výpočtu zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy. Student předvedl během řešení bakalářské práce dobrou práci s literárními zdroji, a to i s cizojazyčnými, schopnost systematicky a samostatně pracovat na zadaném tématu, a výsledky své práce vhodnou formou, a na dobré jazykové úrovni, v písemné podobě prezentovat. S přihlédnutím k výše uvedenému i k faktu, že byly splněny veškeré vytčené cíle bakalářské práce, doporučuji bakalářskou práci pana Davida Scholze k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Seitl, Stanislav

Cílem práce bylo představit způsoby výpočtu zbytkové životnosti vlakové nápravy jdoucí nad rámec mezinárodních norem. Jedná se především o pohled lomové mechaniky na nápravu jako na součást s iniciační trhlinou či defektem. Práce je uveden a na 38 stranách rozčleněna do 9 kapitol a obsahuje 28 obrázků. První část práce je teoretická, kdy autor uvádí přehled z literatury známých věcí, které používá k řešení vytýčené problematiky (Lomová mechanika, Zátěžové cykly a jejich zhodnocení a rutinní postupy kontroly náprav). V předposlední kapitole je představen na základě přednášky Ing. Pavla Pokorného v rámci Školy pružnosti a pevnosti uvedeného příkladu, příklad výpočtu zbytkové únavové životnosti. Předkládaná bakalářská práce po formální stránce splňuje nároky na bakalářské práce, ale je zpracována zřejmě v rámci časové tísně a vyznačuje se spoustou drobných překlepů a nerozlišuje v textu veličiny pomocí kurzívy atd. Např. str. 14 Hookova místo Hookeova zákona, součinitel intenzity napětí K, místo K; Str. 15 W, L, B, a; str. 21 R, P; Str. 17 – za rovnicemi nejsou ukončeny věty a před slovem „kde“ není uvedena čárka; Str. 23 za rovnicí 6.7 není uvedena čárka a pak tedy věta pokračuje malým písmenem u slova kde; Str. 32 – špatné označení obr. 28 a v něm Mpa místo MPa; Str. 33 – rovnice 8.5 rozměr součinitele intenzity napětí je uveden v MPa místo MPa m1/2, není citován odkaz na použitý software Wolfram Alpha; Str. 34 – chyby při odvozování rovnice člen ve jmenovateli v závorce má být na m, týká se rovnic 8.17, 8.18, 8.19, následně chyby v rovnici 8.20 hodnota parametru m=4 nikoliv -4 jak je chybně uvedeno. Seznam použité literatury a zdrojů – nejednotná úprava jednou je použita zkratka jména [1] podruhé celé jméno [5], nebo není uvedeno vůbec [9]. Seznam použitých zkratek a symbolů chybí rozměr u materiálové konstanty C, nejsou uvedeny např. veličiny: L- délka tělesa, B- tloušťka tělesa, k- mez kluzu. V některých částech (zejména praktické části) však mohl být kladen větší důraz na správnou formulaci myšlenek, z čehož by jasněji vyplývalo, že se autor v řešených problémech dobře orientuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 92873