NOVOTNÝ, T. Mazací okruh turbodmychadla Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Michal

Bakalářská práce Tomáše Novotného se zabývá návrhem úpravy mazacího systému motoru Formule Student. První část práce je rešeršní a obsahuje obecný popis jednotlivých komponent mazacího systému a ložisek turbodmychadla, bohužel práce nemá jasnou strukturu a jde tak spíše o popis dílčích částí bez uvědomění si souvislostí a funkce. Například kapitola 1.3.4 Volba ložisek popisuje parametry, které je třeba uvažovat při návrhu ložisek, ale již neříká nic o tom jak s nimi pracovat a jaký vliv na samotnou volbu ložisek mají. V kapitole 3 popisující mazací systém je uveden popis dílčích součástí mazacího okruhu, ale chybí funkční schéma a popis uspořádání mazacího okruhu jako celku. Kapitola 4 pojednává o návrhu olejového čerpadla pro vůz Formule Student, ale opět se jedná pouze o návrh dílčí komponenty mazacího systému. Stejně tak v kapitole 5 je popsán návrh regulátoru tlaku jako samostatné součásti. Práce postrádá celkový náhled na řešenou problematiku, neboť v práci není uvedena motivace pro úpravu mazacího systému ani popis mazacího systému jako celku, což vzhledem k tomu, že jedním z cílů práce je návrh úpravy mazacího systému vozu Formule Student se jeví jako velký nedostatek. Právě celková koncepce mazacího okruhu je základem pro jeho správnou funkci a z práce není zřejmé, zda pan Tomáš Novotný má celkový přehled o řešené problematice. Vzhledem k faktu, že pan Novotný nevyužil možnosti konzultace v průběhu akademického roku nebylo možné z pohledu vedoucího práci ovlivnit. Práci i přes uvedené výhrady doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Špičák, Milan

Cílem bakalářské práce Tomáše Novotného bylo provést rešerši způsobů mazání ložiskové skříně turbodmychadla a navrhnout úpravy mazacího systému motoru Formule Student, tak aby bylo zajištěno dostatečné mazání turbodmychadla. Rešeršní část práce se věnuje popisu vybraných částí mazacího systému, avšak nepopisuje mazací systém jako celek, takže není zřejmé, zda autor porozuměl dané problematice. V konstrukční části práce je popsán návrh úpravy čerpadla mazání a regulátoru tlaku oleje pro mazání turbodmychadla. V rovnici 11 týkající se převodového poměru motoru jsou nesprávně dosazené hodnoty. Vzhledem k tomu, je celý návrhový výpočet pouze ilustrativní a použitelnost navrženého řešení zajišťuje pouze značné předimenzování čerpadla, které autor vysvětluje technologickými důvody. Vzhledem k tomu, že práce neobsahuje celkový popis úpravy mazacího systému a motivaci pro úpravu, tak jsou cíle práce splněny jen částečně. Práci lze doporučit k obhajobě pouze se značnými výhradami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 93300